Program Wakacyjnych Staży Studenckich - Staże Studenckie - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Program Wakacyjnych Staży Studenckich

 

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2008 r. organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS), poprzedzone kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym. Studenci, którzy pozytywnie przejdą test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną będą mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN w jednym – wybranym przez siebie – wydziale lub departamencie. Staże odbywają się w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

 

W 2018 r. odbędzie się kolejna XI edycja WSS. Już niebawem podamy dokładne terminy rekrutacji.

 

Program WSS skierowany jest do młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych oraz pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Program nastawiony jest na studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia (czyli są na trzecim roku) lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0 (w skali do 5,00).

Podczas stażu studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla prezydenta RP. Mają również szansę wykorzystać posiadaną wiedzę, zdobywając równocześnie nowe umiejętności.

Organizacją Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej.

Koordynator projektu: Monika Biernat tel. kom. 721 800 932

Telefon: +48 22 695 18 77
E-mail: staze@bbn.gov.pl

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcielibyśmy bardzo podziękować laureatom X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich (2017 r.) za zaangażowanie i owocną pracę na rzecz BBN.

Wszystkim życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

Poniżej jeszcze raz podajemy nazwiska stażystów X edycji WSS.

 

DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH
1 Wojciech Krzysztof Kuchta     
2 Piotr Dzikowski     
3 Magdalena Donata Nowak     
                  
DEPARTAMENT ZWIERZCHNICTWA NAD SIŁAMI ZBROJNYMI
1 Daniel Mateusz Zawadka     
2 Michał Oleksiejuk     
3 Sylwia Grzeszczyk     
                                   
DEPARTAMENT PRAWA i BEZPIECZEŃSTWA POZAMILTARNEGO    
1 Mateusz Dominik Decyk     
2 Daniel Grzegorz Czebiełko     
3 Andrzej Jan Bundyra     
                 
ARCHIWUM
1 Milena Bryszewska     
2 Agnieszka Drozdowska     
3 Kamil Andrzej Basicki     

 

grupa lipcowa X edycji WSS

grupa sierpniowa X edycji WSS

 

grupa wrześniowa X edycji WSS

 

 


            

Regulamin X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich  w BBN

 

 

Więcej na temat X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN:

Egzaminy na staż w BBN

Pożegnanie pierwszej grupy absolwentów X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

Czworo studentów rozpoczęło staż w BBN

Pożegnanie ostatniej grupy stażystów BBN

 

 

 

 

Poszukujemy stażystów do następujących komórek Biura:

 

 

Departament Analiz Strategicznych (DAS)

 Główne zadania stażysty:

 • przygotowywanie analiz, syntez i prognoz dotyczących strategii bezpieczeństwa oraz strategicznych przeglądów bezpieczeństwa wybranych państw,
 • udział w przygotowaniu materiałów i prezentacji dotyczących aspektów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • bieżące monitorowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • przygotowywanie średnio- i długoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, spotkań itp.

Przykładowy kierunek studiów:

 • dziedziny nauk społecznych i pokrewnych (m.in. stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, socjologia, historia, prawo)

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego (DPBP)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian prawno-organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bieżącym monitowaniu zagrożeń pozamilitarnych dla bezpieczeństwa RP,
 • udziale w opracowywaniu analiz i materiałów informacyjnych w zakresie funkcjonowania Departamentu,
 • udziale w spotkaniach zgodnie z decyzjami Dyrektora Departamentu,
 • przygotowywaniu krótkoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian przepisów prawnych odnoszących się przedmiotowo do problematyki związanej z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa oraz funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • udziale w przygotowywaniu projektów opinii, porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw pozostających w kompetencji BBN,
 • udziale w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym uczestniczenie w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, ekonomia.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • biegła znajomość norm Ustawy Zasadniczej, w szczególności odnoszących się do prerogatyw prezydenta RP w zakresie obronności i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność redakcji tekstów.

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki militarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szczególnie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP,
 • przygotowywaniu projektów korespondencji z instytucjami współpracującymi z DZSZ w obszarach zainteresowań Departamentu,
 • przygotowywaniu projektów wystąpień okolicznościowych Kierownictwa BBN (i ew. Prezydenta RP),
 • sporządzaniu notatek, krótkich analiz, współudziale w opracowywaniu materiałów związanych z wykonywaniem bieżących zadań realizowanych przez DZSZ (np. merytorycznego przygotowywania spotkań z zagranicznymi delegacjami wojskowymi),
 • udziale w przedsięwzięciach zewnętrznych (konferencjach, seminariach) poświęconych problematyce bezpieczeństwa militarnego,
 • udziale w przedsięwzięciach organizowanych przez DZSZ.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, cywilne kierunki studiów realizowane na uczelniach wojskowych.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • znajomość kwestii związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Archiwum BBN

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • porządkowaniu dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. A oraz dokumentacji kat. B;
 • tworzeniu teczek akt spraw wg kolejności symboli haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;
 • ułożeniu w obrębie teczki akt spraw w kolejności numerów spraw, a w ramach sprawy ułożenie pism w układzie chronologicznym, umieszczeniu akt spraw w teczkach tekturowych, usuwaniu części metalowych, numerowaniu stron akt, przesznurowaniu akt oraz opisaniu wg obowiązującego wzoru;
 • przygotowaniu i dołączeniu do teczek spraw wydruków spisów spraw;
 • rejestracji spisów zdawczo – odbiorczych w ewidencji archiwum BBN oraz nadanie sygnatur;
 • przygotowanie dokumentacji do brakowania;
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności archiwum.

Przykładowe kierunki studiów:

 • archiwistyka, administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia.

Wymagane kompetencje:

 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • sumienność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • punktualność.

 

 

Archiwum poprzednich edycji WSS

IX edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

VIII edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

VII edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

2016 r.

2015 r.

2014 r.

VI edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2013 r.
V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2012 r.
IV edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2011 r.
III edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2010 r.
II edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2009 r.
I edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2008 r.