W stronę doktryny cyberbezpieczeństwa RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

15.04.2014

W stronę doktryny cyberbezpieczeństwa RP

Od dialogu z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych i instytucji akademickich rozpoczęły się prace nad rozwiązaniami, które stanowić mógłby podstawę do zapewniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Problematyka ta stanowi dziś jedno z głównych wyzwań bezpieczeństwa narodowego. Jest to też obszar, który wciąż wymaga stosownych regulacji, dookreślenia kompetencji poszczególnych instytucji czy ujednolicenia podejścia sektora publicznego i prywatnego.

Podczas spotkania, jakie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało 15 kwietnia br. minister Stanisław Koziej przedstawił zebranym propozycję opracowania doktryny cyberbezpieczeństwa RP. Dokument ten z racji tego, że dotyczyłby problematyki o charakterze transsektorowym, powstać miałby przy udziale wszystkich zainteresowanych środowisk. 

Jak powiedział szef BBN, efekt prac mógłby przybrać dwie formy: dokumentu formalego, dyrektywnego – co wydaje się lepszym rozwiązaniem; bądź dokumentu rekomendacyjnego, przedstawiającego stosowne wzorce, zalecenia i standardy.

Minister Koziej zaproponował także formę prac nad projektem. Punktem wyjścia ma być cykl spotkań eksperckich koncentrujących się przede wszystkim na tematach: partnerstwa publiczno-prywatnego; standaryzacji dobrych praktyk i polityk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; oraz budowy zdolności (w kontekście Sił Zbrojnych także ofensywnych) w zakresie cyberbezpieczeństwa. W oparciu o wypracowane rekomendacje przygotowany zostałby projekt doktryny, który następnie zostałby poddany konsultacjom. Gotowa propozycja przedstawiona zostałaby na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego do końca tego roku.  

Cyberbezpieczeństwu, jako stosunkowo nowej dziedzinie funkcjonowania państwa, BBN poświęca szczególną uwagę. W 2013 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa odbył się cykl spotkań eksperckich poświęconych bezpieczeństwu cyberprzestrzeni. Jego celem było wypracowanie propozycji zapisów, jakie mogłyby znaleźć się w opracowywanej obecnie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto od dłuższego czasu szef BBN mówi także o potrzebie ujęcia problematyki cyberbezpieczeństwa, jako jednego z priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP.