Kolejne spotkanie dotyczące Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.05.2014

Kolejne spotkanie dotyczące Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych

W czwartek 29 maja br. odbyło się spotkanie robocze dotyczące przyszłości i rozwoju Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. W spotkaniu, które w imieniu szefa BBN prowadził dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. Lech Konopka, uczestniczyli reprezentanci potencjalnych użytkowników platform bezzałogowych, środowiska naukowego oraz przemysłu.

Spotkanie, będące swego rodzaju „burzą mózgów”, miało na celu wypracowanie tez stanowiących podstawy czerwcowej konferencji, której meritum stanowić będę założenia do prezydenckiego programu budowy platform bezzałogowych szerokiego przeznaczenia, opartego na polskiej myśli technicznej.

W czasie rozmowy poruszone zostały następujące kwestie:

  1. Narodowy Program Systemów Bezzałogowych (NPSB) wspólną platformą działania przemysłu, nauki i użytkowników.
  2. Propozycja rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych uczestników NPSB.
  3. Propozycja tematów wystąpień i zagadnień do dyskusji w ramach NPSB podczas czerwcowej konferencji organizowanej przez BBN.

Uczestnicy dyskutowali o stworzeniu odpowiednio funkcjonującego mechanizmu budowy systemów bezzałogowców (przeznaczenia nie tylko militarnego, opartego w możliwie jak największym stopniu na polskiej myśli technicznej i rodzimym przemyśle), który jest konieczny z punktu widzenia krajowych możliwości ekonomicznych i technologicznych. Z analizy zdolności krajowych podmiotów produkcyjnych i instytutów naukowo-badawczych w budowaniu technicznego wsparcia dowodzenia i kierowania państwem (nie tylko w czasie kryzysu czy wojny) wynika bowiem, że systemy bezzałogowe są tym obszarem, w którym możemy być samowystarczalni. Ponadto z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowanych systemów, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jako kraj nie będziemy „właścicielami” stosownych kodów źródłowych.

Przyjęto ponadto, że Narodowy Program Systemów Bezzałogowych to zdefiniowana platforma współdziałania trzech środowisk: użytkowników, świata nauki, przemysłu. To mechanizm wymiany poglądów, zmierzający do opracowywania i finansowania określonych projektów i programów na potrzeby konkretnych użytkowników (np. Sił Zbrojnych, służb porządku publicznego, określonych podmiotów gospodarki narodowej).

Podkreślono także, że punktem wyjścia przy tworzeniu założeń programu powinien być dialog z instytucjami tworzącymi podstawy prawne umożliwiające eksploatowanie sprzętu. Każdy resort odpowiedzialny za dany sektor (np. MON, MSW, MG i inne), po zapoznaniu się i zaakceptowaniu wypracowanego (przez użytkowników, naukę i przemysł) w ramach dialogu technicznego projektu, powinien – zgodnie z przyszłymi założeniami NPSB - wspierać zainteresowane podmioty w pozyskiwaniu stosownych środków finansowych, upraszczać procedury administracyjne umożliwiające jak najszybsze wprowadzenie do eksploatacji sprzętu, a także współorganizować stosowne szkolenia operatorów.

NPSB nie będzie ingerował w realizację (na przykład przez resort obrony narodowej) systemu pozyskiwania sprzętu w ramach zatwierdzonego planu modernizacji technicznej, jedynie stworzy podstawy (prawne, finansowe, organizacyjne) niezbędne do współdziałania i koordynacji w skali państwa (rządowej i pozarządowej, publicznej i prywatnej) podmiotów uczestniczących w budowie i wykorzystywaniu polskich bezzałogowców w możliwie najkrótszym czasie. Określi procedury funkcjonowania i prowadzenia dialogu zaangażowanych i zainteresowanych danymi rozwiązaniami podmiotów oraz wskaże właściwym organom państwa realizację tych programów jako priorytetowych ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe.

 

Kolejnym etapem rozmów będzie konferencja, w wyniku której powstaną założenia Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. Uczestnicy, reprezentujący możliwie największą liczbę przyszłych użytkowników, środowisk naukowych i przemysłowych, w wyniku wspólnej debaty, zaproponują rozwiązania, których efektem będzie powstanie krajowego systemu budowy platform bezzałogowych w jak największym stopniu opartego na rodzimych rozwiązaniach technologicznych.