Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie wieków. Doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania - Inne wydawnictwa - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie wieków. Doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz), dr Krzysztof Liedel, Łukasz Kulesa, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor naczelny: dr Zdzisław Lachowski
Zastępca redaktora naczelnego: Marek Ajnenkiel

Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Patrycja Mackowicz, Beata Perkowska, Katarzyna Przybyła, Janusz Tomaszewski
Konsultacja: Bartosz Cichocki, Dominik Jankowski, Paweł Świeżak
Autor zdjęć: Marcin Skowron

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
Faks +48 22 695 18 31

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10
00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

ISBN 978-83-60846-12-4

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl

Warszawa 2011 r.