Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 23-24: Główne ustalenia i rekomendacje SPBN 2012 - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 23-24: Główne ustalenia i rekomendacje SPBN 2012

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej

Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel
(sekretarz), Czesław Juźwik, dr Krzysztof Liedel, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor Naczelny: dr Zdzisław Lachowski
Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Ajnenkiel

Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Katarzyna Przybyła (sekretarz), Kamil Sobczyk, Janusz Tomaszewski

Tłumaczenia: Aneta Wiśniewska

Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
tel.: +48 22 695 18 77
faks: +48 22 695 18 63
e-mail: redakcja@bbn.gov.pl

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

Numer ISSN 1896-4923

Nakład 1000 sztuk

Zasady publikowania artykułów w kwartalniku dostępne są na stronie internetowej BBN (http://www.bbn.gov.pl).

Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji.
Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.


Numer zamknięto i oddano do druku w grudniu 2012 r.

Skład, korekta, druk i oprawa:
Pracownia C&C Sp. z o.o.
www.pracowniacc.pl