Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 25: Bezpieczeństwo w obszarze Azji i Pacyfiku - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 25: Bezpieczeństwo w obszarze Azji i Pacyfiku

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Zastępca Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
dr Zbigniew Włosowicz


Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
Czesław Juźwik, dr Krzysztof Liedel, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak


Redaktor Naczelny: dr Zdzisław Lachowski


Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Ajnenkiel


Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Katarzyna Przybyła (sekretarz),
Kamil Sobczyk, Janusz Tomaszewski


Tłumaczenie: Aneta Wiśniewska


Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63
E-mail: redakcja@bbn.gov.pl


Projekt grafi czny okładki: Rafał Dukaczewski


Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa


Numer ISSN 1896-4923


Nakład 1000 sztuk


Zasady publikowania artykułów w kwartalniku dostępne są na stronie internetowej BBN

Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji.
Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.


Numer zamknięto w marcu 2013 r.


Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl