Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 26: Uroczysta publikacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 26: Uroczysta publikacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Zastępca Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
dr Zbigniew Włosowicz


Rada Programowa: dr Zbigniew Włosowicz (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
Czesław Juźwik, dr Krzysztof Liedel, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak


Redaktor Naczelny: dr Zbigniew Włosowicz


Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Ajnenkiel


Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak,
Kamil Sobczyk, Janusz Tomaszewski


Tłumaczenie: Aneta Wiśniewska, Dominika Dziwisz


Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63
E-mail: redakcja@bbn.gov.pl

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

Numer ISSN 1896-4923

Nakład 1000 sztuk

Zasady publikowania artykułów w kwartalniku dostępne są na stronie 159 oraz na stronie internetowej
BBN
.

Zasady recenzowania zostały zamieszczone na stronie 161 oraz na stronie internetowej BBN.

Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną.

Artykuły przekazano do druku w lipcu 2013 r.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl