Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 29: 15 lat Polski w NATO - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 29: 15 lat Polski w NATO

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
dr Zbigniew Włosowicz


Rada Programowa: dr Zbigniew Włosowicz (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
dr Krzysztof Liedel, Czesław Juźwik, Paweł Pietrzak


Redaktor Naczelny: dr Zbigniew Włosowicz
Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Ajnenkiel


Zespół redakcyjny: Monika Biernat (sekretarz), Michał Grzelak, Kamil Sobczyk,
Janusz Tomaszewski


Tłumaczenie abstraktów: Aneta Wiśniewska


Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63
E-mail: redakcja@bbn.gov.pl


Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa


Numer ISSN 1896-4923


Nakład 2000 sztuk


Zasady publikowania artykułów w kwartalniku dostępne są na stronie 233 oraz na stronie internetowej
BBN, http://www.bbn.gov.pl


Zasady recenzowania zostały zamieszczone na stronie 235 oraz na stronie internetowej BBN.


Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji.
Wszystkie artykuły zamieszczone w kwartalniku wyrażają poglądy autorów.

Artykuły publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe” są sprawdzane przez system
antyplagiatowy.


Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną.

Artykuły przekazano do druku w lutym 2014 r.
Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus International

Na okładce wykorzystano logo NATO, kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 29
nie jest jednak oficjalną publikacją Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl