Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" 35/2015 - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" 35/2015

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, 35. numerem wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kwartalnika "Bezpieczeństwo Narodowe".

***

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe"
Numer 35/2015

 

W numerze:

Polsko-rumuńska współpraca obronna. Stan obecny i perspektywy
Przemysław Pacuła 

Przed II wojną światową Rumunia była ważnym regionalnym sojusznikiem Polski i jedynym sąsiadem, z którym II RP miała dobre relacje dwustronne. Obecnie oba państwa są członkami UE i NATO, a ich interesy bezpieczeństwa są zbieżne, zwłaszcza wobec pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa we wschodniej Europie. Zacieśnianiu współpracy wojskowej sprzyjają również rozbudowane kontakty polityczne oraz rosnące nakłady  na obronność w obu państwach. Wobec erozji kooperacji Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej, Rumunia może stać się w perspektywie kilku następnych lat głównym regionalnym sojusznikiem. 

 

Strategia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej 
Sławomir Kamiński 

Rząd Czech zatwierdził w lutym 2015 r. nową strategię bezpieczeństwa. W niniejszym artykule scharakteryzowano układ i treść strategii, a także czeskie rozwiązania w zakresie planowania strategicznego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.  Czechy są przykładem państwa, gdzie dwa nurty planowania strategicznego – bezpieczeństwa i rozwoju – zostały zintegrowane w jednym rządowym dokumencie. Analiza porównawcza czeskiej i polskiej strategii bezpieczeństwa prowadzi do wniosku, że czeskie rozwiązania mogą być pomocne nie tylko w procesie wdrażania w Polsce idei zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego, ale także rozwiązań zapewniających w długofalowej perspektywie systemową harmonizację kwestii bezpieczeństwa narodowego z modernizacją, postępem i społeczno-gospodarczym rozwojem państwa. 

 

Strategiczne konsekwencje cięć w wydatkach obronnych państw członkowskich NATO 
Mariusz Fryc 

Utrzymujące się już od dłuższego czasu cięcia w wydatkach obronnych w Europie wyrządziły trudno odwracalne straty w zdolnościach militarnych państw członkowskich NATO. Ich efektem są niekorzystne przewartościowania w liczebności, strukturze, uzbrojeniu, a także gotowości bojowej sił zbrojnych. Pomimo podjętych przez Sojusz działań mających przeciwdziałać tej negatywnej tendencji, spadkowego trendu w wydatkach obronnych nie udaje się skutecznie powstrzymać. Stwarza to ryzyko, że w bliskiej perspektywie utrudni to wypełnienie założeń planu wzmocnienia wschodniej flanki NATO, zaś w długiej perspektywie może rzutować na ograniczenie pełnego spektrum zdolności militarnych Sojuszu, skutkujących m.in. obniżeniem poziomu jego ambicji.

 

Zaangażowanie Francji w walkę z terroryzmem  po zamachu na „Charlie Hebdo” 
Małgorzata Wróblewska-Łysik 

Seria zamachów ze stycznia 2015 r., w których zginęło 17 osób, w tym pracownicy redakcji „Charlie Hebdo”, boleśnie przypomniała Francji o zagrożeniu terrorystycznym. Choć nie jest ono niczym nowym, to jednak skala wyjazdów obywateli francuskich w celu wzięcia udziału w działaniach dżihadystów w Iraku i Syrii oraz efektywna propaganda Państwa Islamskiego stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa. Francja od lat zaangażowana jest w walkę z terroryzmem toczoną zarówno na gruncie wewnętrznym, jak i w ramach operacji wojskowych w Sahelu i na Bliskim Wschodzie. Niniejszy tekst pokazuje główne kierunki tych działań. Jest też próbą odpowiedzi na pytanie o ewentualny wpływ zamachów ze stycznia 2015 r. na zmiany systemu antyterrorystycznego we Francji.

 

Granice potencjału mediacyjnego Unii Europejskiej 
Lidia Powirska 

Renesans mediacji jest wynikiem postępującej od niemal dwóch dekad standaryzacji środków pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, podejmowanej m.in. przez ONZ i międzynarodowe organizacje regionalne oraz stanowi próbę wypracowania remedium na rosnącą liczbę wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktyka pośrednictwa towarzyszyła Wspólnotom Europejskim od początku rozwoju współpracy politycznej między ich członkami. Unia Europejska sprawnie przystąpiła do międzynarodowych inicjatyw w zakresie mediacji i dokonała ich adaptacji do instrumentarium Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Konceptualizacja, instytucjonalizacja oraz dotychczasowa praktyka mediacji przez Unię Europejską przesądzają o możliwościach i granicach jej skuteczności jako pośrednika pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Granice mediacyjnych możliwości Unii wyznaczają jej sąsiedztwa: wschodnie  i południowe. UE potrafi skutecznie wykorzystać swój mediacyjny potencjał poza europejskim kontynentem, tam gdzie jej oferta nie jest tak atrakcyjna, jak ma to miejsce  w przypadku państw objętych jej polityką sąsiedztwa, a gdzie de facto Unia nabiera przymiotów pośrednika „bezstronnego”.

 

Analiza wybranych nieformalnych sposobów wpływania na politykę energetyczną UE – na przykładzie Federacji Rosyjskiej 
Mariusz Ruszel 

Wpływanie na politykę energetyczną UE odbywa się zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym. Wykorzystywane są w tym celu instrumenty formalne oraz nieformalne, które trudno jednoznacznie sklasyfikować. W artykule zastosowano podejście politologiczne, wykorzystując analizę systemową w celu przedstawienia wybranych, nieformalnych sposobów wpływania na proces kształtowania polityki energetycznej UE przez Federacji Rosyjskiej.  

 

Recenzje:

Dokumenty:

***

Biogramy autorów
Informacja dla autorów
 


ZOBACZ CAŁY NUMER:


Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" Nr 35

Redaktor Naczelny

dr Zbigniew Włosowicz

Zastępca Redaktora Naczelnego

Monika Biernat

Konsultacja naukowa

dr Zdzisław Lachowski

Rada Programowa

dr Zbigniew Włosowicz (przewodniczący), Monika Biernat (sekretarz), dr Krzysztof Liedel, Czesław Juźwik, Paweł Pietrzak

Zespół redakcyjny

Monika Biernat, Michał Grzelak (sekretarz)

Wydawca

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Artykuły przekazano do druku w październiku 2015 r. Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w kwartalniku wyrażają poglądy autorów.

Numer ISSN 1896-4923


Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” wydawany jest przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2006 r. W 2012 r. otrzymał status czasopisma naukowego, za publikację w którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje obecnie 6 punktów. Artykuły analityków BBN oraz autorów zewnętrznych poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi kwestiami bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego.


ZOBACZ: Poprzednie numery kwartalnika