Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" 36/2015 - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" 36/2015

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, 36. numerem wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kwartalnika "Bezpieczeństwo Narodowe". Publikacja wydawana jest od 2006 r., a w 2012 r. otrzymała status czasopisma naukowego.

***

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe"
Numer 36/2015

 

W numerze:

Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady
Paweł Turowski

Przyjęta przez państwa członkowskie w marcu 2015 r. unia energetyczna jest jedną z kluczowych polityk Unii Europejskiej, która w nieodległej przyszłości uruchomi proces głębokich przemian. Skutki nowej polityki będą najsilniej odczuwalne w przemyśle elektroenergetycznym. W perspektywie średniookresowej unia przyczyni się do wzrostu konkurencji między koncernami elektro-energetycznymi i będzie wspierać sektor energetyki oparty na odnawialnych źródłach energii. Za cenę przyjęcia polskich postulatów dotyczących wzrostu bezpieczeństwa w dostawach gazu ziemnego wprowadzono zapisy, które w nieodległej przyszłości wzmocnią ryzyka konkurencyjne i inwestycyjne w krajowym przemyśle elektroenergetycznym. Unia energetyczna w przyjętym kształcie jest polityką uzupełniającą i wspierającą wspólnotowy pakiet klimatyczno-energetyczny.

 

Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
Janusz Tomaszewski

Wielka Brytania niezmiennie odgrywa istotną rolę w globalnym systemie bezpieczeństwa, będąc członkiem NATO, Unii Europejskiej oraz posiadając stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Za owym potencjałem politycznym stoi potęga militarna, gdyż Zjednoczone Królestwo plasuje się na drugim miejscu wśród członków Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wydatków obronnych. Interesy na światową skalę przekładają się na zaangażowanie Zjednoczonego Królestwa w próbę rozwiązania  najważniejszych wyzwań bezpieczeństwa, w tym agresji Rosji na Ukrainę czy islamski terroryzm. Jednocześnie przyszłość Wielkiej Brytanii w szeregach Unii Europejskiej stanęła pod znakiem zapytania, gdyż rząd w Londynie zapowiedział organizację referendum na temat przyszłości tego państwa w Unii.

 

Polityka bezpieczeństwa Szwecji – neutralność i bezaliansowość oraz ich perspektywy w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
Kamil Sobczyk

Obecność Szwecji w Unii Europejskiej, szczególnie po przyjęciu traktatu lizbońskiego i wynikających z niego wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, uznawane jest za kres szwedzkiej polityki neutralności. Przyjęta w jej miejsce polityka bezaliansowości uosabia niechęć Szwecji do udziału w sojuszach militarnych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki. Mimo to Królestwo Szwecji jest państwem blisko zintegrowanym z euroatlantyckim systemem bezpieczeństwa oraz wyznającym wspólne wartości świata zachodniego. Kryzys bezpieczeństwa, wywołany polityką agresji Federacji Rosyjskiej, podważył fundamenty europejskiego ładu pozimnowojennego. Skala i dynamizm zmian dotyka również Szwecję inicjując refleksję nad adaptacją przyjętej w latach 90. polityki bezpieczeństwa do nowych warunków, a tym samym także przybliżając pełne i instytucjonalne włączenie jej do euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa.

 

Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ
Przemysław Pacuła

Od 1993 r. na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych toczy się intensywna, strukturalna debata na temat reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Krytycy jej obecnego kształtu wskazują na niereprezentatywność oraz nieskuteczność tej instytucji, wynikającą przede wszystkim z praktyki stosowania przez stałych członków RB prawa weta w zgodzie z własnym interesem politycznym, a nie dobrem ogółu. Podejmowane próby reform nie przyniosły dotychczas skutku. W kontekście ubiegania się przez Polskę o miejsce niestałego członka Rady na okres 2018–2019 warto przeanalizować perspektywy rozwiązania tego problemu w przyszłości i ewentualnego wkładu RP w ten proces.

 

Chińska obecność na rosyjskim Dalekim Wschodzie: uwarunkowania i stereotypy
Anna Madej

Rosyjski Daleki Wschód jest obszarem o wielkich bogactwach naturalnych, wykorzystanie których jest trudne ze względu na brak zasobów finansowych i ludzkich. Sąsiedztwo Chin – zasobnego partnera, którego znaczenie międzynarodowe stale rośnie – od lat budziło w Rosji czy ZSRR strach przed nieformalną (dokonaną poprzez miękką siłę) aneksję tego regionu. Obawy te zawsze okazywały się jednak nieuzasadnione: chińska obecność na rosyjskim Dalekim Wschodzie nigdy nie była znacząca, mimo popularnych stereotypów na ten temat. Zbliżenie między Rosją a Chinami oraz bardzo trudna sytuacja demograficzna i ekonomiczna na wschodnich rubieżach Rosji mogą sugerować konieczność pożegnania się z resentymentami i zaakceptowania chińskich inwestorów i robotników najemnych.

 

Mit abchaskiej niepodległości. Ekspansja Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym
Tomasz Borawski

Najnowsze wydarzenia we wschodniej Ukrainie rzucają nowe światło na konflikt gruzińsko-abchaski. Federacja Rosyjska kreując lub wykorzystując istniejące konflikty etniczne dąży do utrzymania byłych sowieckich republik w swojej strefie wpływów. Niniejszy artykuł przedstawia zarys dziejów samozwańczej Republiki Abchazji od czasu uzyskania faktycznej niezależności od Gruzji w wyniku wojny w latach 1992–1993 do chwili obecnej. Zawarcie traktatu o strategicznej współpracy pomiędzy Abchazją a Rosją oznacza faktyczną aneksję Abchazji przez Federację Rosyjską. Jest to kolejny, po aneksji Półwyspu Krymskiego, etap przejmowania przez Rosję kontroli nad strategicznie ważnym obszarem basenu Morza Czarnego.

 

Recenzje:

Sławomir Kamiński: Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski; Maciej Marszałek

Malcolm Chalmers: The „Missing Links” in SDSR Financing: Organised Crime, Migration and Diplomacy; Mateusz Kubiak

Aneta Nowakowska-Krystman, Waldemar Zubrzycki, Piotr Daniluk, Ewa Mazur-Cieślik, Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych; Tomasz Kownacki


ZOBACZ CAŁY NUMER:


p.o. Redaktora Naczelnego

Monika Biernat

Konsultacja Merytoryczna

dr Mariusz Fryc, Czesław Juźwik, Paweł Pietrzak

Zespół Redakcyjny

Monika Biernat, Michał Grzelak (sekretarz)

Wydawca

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Artykuły przekazano do druku w październiku 2015 r. Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w kwartalniku wyrażają poglądy autorów.

Numer ISSN 1896-4923


Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” wydawany jest przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2006 r. W 2012 r. otrzymał status czasopisma naukowego, za publikację w którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje obecnie 6 punktów. Artykuły analityków BBN oraz autorów zewnętrznych poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi kwestiami bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego.


ZOBACZ: Poprzednie numery kwartalnika