Przyszłość NATO - 11/2009 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyszłość NATO

Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz Redakcji: Monika Biernat
Redakcja: Joanna Kwaśniewska, Beata Perkowska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Korekta, druk i skład: JARGRAF

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer oddano do druku 20 lipca 2009 r.