Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Społeczności muzułmańskie w Europie - 12-13/2010 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Społeczności muzułmańskie w Europie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: Aleksander Szczygło

Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz Redakcji: Monika Biernat
Redakcja: Joanna Kwaśniewska, Beata Perkowska
Tłumaczenia: Joanna Warchoł

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

Numer ISSN 1896-4923


Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer oddano do druku 12 kwietnia 2010 roku


Skład, korekta, druk i oprawa:
WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o.
00-093 Warszawa, ul. Daniłowiczowska 18a
Tel. + 48 22 828 62 78
Faks +48 22 828 57 79
e-mail: wema@wp-wema.pl
www.wp-wema.pl
naświetlanie: www.studioctp.pl