Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

NATO po Lizbonie - 14-16/2010 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NATO po Lizbonie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: prof. dr hab. Stanisław Koziej

Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
dr Krzysztof Liedel, Łukasz Kulesa, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor Naczelny: dr Kazimierz Sikorski
I Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Kulesa
II Zastępca redaktora naczelnego: Marek Ajnenkiel
Sekretarz redakcji: Monika Biernat
Redakcja: Michał Grzelak, Beata Perkowska, Katarzyna Przybyła, Janusz Tomaszewski

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
Faks +48 22 695 18 31

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer oddano do druku 14 grudnia 2010 roku


Skład, korekta, druk i oprawa:
WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o.
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
Tel. + 48 22 828 62 78
Faks +48 22 828 57 79
e-mail: wema@wp-wema.pl
www.wp-wema.pl
naświetlanie: www.studioctp.pl