Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Wojna cybernetyczna - 17/2011 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wojna cybernetyczna

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej

Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
dr Krzysztof Liedel, Łukasz Kulesa, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor Naczelny: dr Zdzisław Lachowski
Zastępca redaktora naczelnego: Marek Ajnenkiel

Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Beata Perkowska, Katarzyna Przybyła, Janusz Tomaszewski

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
Faks +48 22 695 18 31

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer zamknięto w marcu 2011 r., oddano do druku w kwietniu 2011 r.


Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl