Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Zagrożenia asymetryczne - 19/2011 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Zagrożenia asymetryczne

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej

Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
dr Krzysztof Liedel, Łukasz Kulesa, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor Naczelny: dr Zdzisław Lachowski
Zastępca redaktora naczelnego: Marek Ajnenkiel

Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Patrycja Mackowicz, Beata Perkowska (sekretarz), Katarzyna Przybyła, Janusz Tomaszewski, Joanna Warchoł

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
Faks +48 22 695 18 63

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer zamknięto i oddano do druku w październiku 2011 r.


Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl

Pliki do pobrania