Ku nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej - 20/2011 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Ku nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej

Rada Programowa: dr Zdzisław Lachowski (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz), dr Krzysztof Liedel, Łukasz Kulesa, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak

Redaktor Naczelny: dr Zdzisław Lachowski
Zastępca redaktora naczelnego: Marek Ajnenkiel

Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Michał Grzelak, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Patrycja Mackowicz, Beata Perkowska (sekretarz), Katarzyna Przybyła, Janusz Tomaszewski, Joanna Warchoł

Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63
E-mail: redakcja@bbn.gov.pl

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer zamknięto i oddano do druku w listopadzie 2011 r.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl