Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Co może Polska? - 7-8/2008 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Co może Polska?

  • 7-8/2008
    7-8/2008

Rada Programowa: Władysław Stasiak (przewodniczący), gen. dyw. Roman Polko,
Joanna Strzelczyk, Dariusz Gwizdała, płk Mirosław Wiklik, Jacek Rybak, Paulina Bolibrzuch

Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Sekretarz Redakcji: Paulina Bolibrzuch
Redakcja: Monika Biernat
Korekta: Małgorzata Zarębska
Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 695 18 56 (prenumerata, numery archiwalne)

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer oddano do druku 30 kwietnia 2008 r.