Struktura i zadania departamentów - Struktura - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Struktura i zadania departamentów

Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 • monitorowanie strategicznych warunków bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w kontekście szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń dla bezpieczeństwa RP;
 • przygotowywanie dla Prezydenta RP i Szefa Biura raportów zawierających średnio i długofalowe analizy, syntezy i prognozy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego;
 • analiza i ocena sojuszniczych strategii oraz praktyki operacyjnej z punktu widzenia potrzeb interesów narodowych RP;
 • analiza i ocena oraz przygotowanie merytorycznej współpracy z podmiotami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • inicjowanie i udział w Strategicznych Przeglądach Bezpieczeństwa Narodowego oraz w pracach nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego;
 • opiniowanie projektów dokumentów strategicznych wydawanych lub zatwierdzanych przez Prezydenta RP (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP);
 • nadzór nad realizacją zadań zawartych w dokumentach strategicznych wydawanych lub zatwierdzanych przez Prezydenta RP oraz formułowanie wniosków i propozycji w tym zakresie;
 • współpraca z organami władzy publicznej w zakresie strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego;
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego;
 • merytoryczne przygotowywanie wizyt i spotkań Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura z partnerami zagranicznymi w kraju i za granicą;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami analitycznymi i naukowo–badawczymi w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz udział w konferencjach i debatach na ten temat, w ramach kompetencji Biura;
 • monitorowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w krajowych i zagranicznych mediach oraz wydawnictwach fachowych;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie polityki informacyjnej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

 • zapewnienie merytorycznych i organizacyjnych warunków sprawowania zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi pod względem kadrowym, organizacyjno-technicznym i operacyjnym;
 • monitorowanie bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych i przygotowywanie stosownych raportów dla Prezydenta RP oraz Szefa Biura;
 • analizowanie i przedstawianie wniosków oraz propozycji dotyczących transformacji Sił Zbrojnych i ich wpływu na zdolności obronne państwa;
 • opiniowanie propozycji dotyczących głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa;
 • opiniowanie propozycji dotyczących:
  • mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów, a także na stopień wojskowy Marszałka Polski,
  • nadawania orderów i odznaczeń żołnierzom i pracownikom wojska;
 • przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących określania przez Prezydenta RP wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych;
 • przygotowywanie dokumentów w ramach udziału Prezydenta RP w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych;
 • opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami państwa;
 • monitorowanie, analiza i ocena zaangażowania Sił Zbrojnych w operacjach międzynarodowych oraz współpracy obronnej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • uczestnictwo w przygotowywaniu aktów nadania sztandarów jednostkom wojskowym;
 • współpraca z organami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz obronności państwa oraz promocji patriotyzmu;
 • organizowanie wizyt, uroczystości państwowych i wojskowych z udziałem Prezydenta RP, Szefa Biura lub jego Zastępców w instytucjach, jednostkach organizacyjnych służb państwowych oraz jednostkach wojskowych w kraju i poza granicami państwa;
 • uczestniczenie w pracach Komitetu ds. Umów Offsetowych przy Ministrze Gospodarki;
 • przygotowywaniu pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie polityki informacyjnej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.

 

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • przygotowywanie pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie bezpieczeństwa pozamilitarnego oraz prawnym;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych;
 • opiniowanie wniosków w sprawach mianowania na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie funkcjonariuszy służb mundurowych, a w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej – na stopnie generalskie oraz nadawania orderów i odznaczeń funkcjonariuszom tych służb;
 • monitorowanie, analiza i ocena problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności służb specjalnych, w szczególności: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką energetyczno-klimatyczną Polski i Unii Europejskiej, w tym dywersyfikacją dostaw energii i surowców energetycznych na potrzeby gospodarki krajowej;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mających wpływ na rozwój kluczowych gałęzi przemysłu i gospodarki oraz bezpieczeństwo finansowe państwa, w tym inflację, deficyt budżetowy, zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne państwa;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa społecznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z demografią, migracjami, rynkiem pracy, polityką prorodzinną i edukacją;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem koncepcji strategicznej oraz zakresów zadań struktur państwa w pozamilitarnych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego (w szczególności: bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne, informacyjne, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze oraz inne na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura);
 • monitorowanie, analiza i ocena bieżącej działalności administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych w pozamilitarnych dziedzinach w zakresie bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju oraz ich planów funkcjonowania w czasie kryzysu i wojny;
 • monitorowanie i dokonywanie bieżącej oceny funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • udział w projektowaniu organizacji i zasad funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (kierowania obroną państwa, kierowania obronnością i zarządzaniem kryzysowym) w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej w przygotowywaniu stanowisk kierowania Prezydenta RP;
 • przygotowywanie materiałów dla przedstawiciela Prezydenta RP na posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • opiniowanie planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa;
 • przygotowanie organizacyjno-merytoryczne udziału Prezydenta RP i Szefa Biura w krajowych ćwiczeniach systemu obronnego państwa;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie polityki informacyjnej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.

 

Gabinet Szefa Biura 

 • organizowanie i koordynowanie pracy Szefa Biura, Zastępców Szefa Biura oraz zespołów powoływanych przez Szefa Biura;
 • organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura oraz wizyt składanych na zaproszenie Szefa Biura;
 • zapewnienie obiegu jawnych informacji w Biurze;
 • obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 • organizowanie i obsługa techniczna konferencji, narad i spotkań;  
 • organizowanie kontaktów Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • obsługa logistyczna wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Biura;
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organów administracji publicznej w zakresie działania Biura;
 • opracowywanie projektu budżetu Biura oraz nadzór nad jego realizacją;
 • bieżąca obsługa finansowa Biura;
 • gospodarowanie mieniem oraz nadzór w zakresie prawidłowego funkcjonowania budynku użytkowanego przez Biuro;
 • zaopatrywanie Biura w niezbędny sprzęt i materiały;
 • nadzór i koordynacja funkcjonowania kolumny transportowej Biura;
 • koordynacja i realizacja procesu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie kancelarii jawnej, biblioteki oraz archiwum Biura;
 • obsługa korespondencji adresowanej do Szefa Biura oraz przygotowywanie na polecenie Szefa Biura notatek, sprawozdań i odpowiedzi w zakresie kompetencji Gabinetu Szefa Biura;
 • opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji Biura;
 • prowadzenie komunikacji społecznej Biura, w tym strategicznej i bieżącej polityki informacyjnej, promocyjnej i wizerunkowej Biura;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • merytoryczna obsługa stron internetowych Biura;
 • zapewnienie obsługi prawnej w zakresie bieżącej działalności Biura, w szczególności w odniesieniu do spraw pracowniczych, zamówień publicznych i finansów publicznych;
 • przygotowywanie, na polecenie Szefa Biura lub Zastępców Szefa Biura projektów odpowiedzi na wnioski i skargi oraz inną korespondencję kierowaną do Biura;
 • udostępnianie informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • analizowanie potrzeb organizacyjnych i kadrowych Biura oraz przedstawianie Szefowi Biura propozycji zmian w tym zakresie;
 • monitorowanie obowiązujących procedur wewnętrznych oraz proponowanie niezbędnych zmian w celu ich dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa;
 • wykonywanie, w imieniu Szefa Biura, określonych obowiązków pracodawcy, w tym prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Biura;
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Biurze, w tym współpraca z zewnętrznym inspektorem BHP;
 • nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
 • prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura, rekrutacji kandydatów do pracy w Biurze;
 • przygotowywanie, na podstawie założeń opracowanych przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną, projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w wykonaniu inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP, w zakresie kompetencji Biura;
 • reprezentowanie Biura w toku prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych i innych aktów prawnych dotyczących spraw z zakresu działania Biura, w tym na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu oraz innych instytucji, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura;
 • opiniowanie pod względem prawnym i uzgadnianie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, a także innych dokumentów, dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • opracowywanie opinii prawnych na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura;
 • zapewnienie obsługi prawnej Biura w zakresie merytorycznej działalności Biura;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.

 

Pion Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Szefa Biura, planu ochrony informacji niejawnych w Biurze, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Biurze albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;
 • prowadzenie kancelarii tajnej Biura i organizacja obiegu informacji niejawnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP oraz Służby Ochrony Państwa w zakresie ochrony siedziby Biura;
 • obsługa teleinformatyczna Biura;
 • obsługa poligraficzna Biura;
 • nadzór i obsługa systemów kontroli dostępu i alarmowych Biura;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie polityki informacyjnej.