Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

18 grudnia 2018 r. do Ministerstwa Obrony Narodowej zostały przekazane opracowane w BBN rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Na ich podstawie międzyresortowy zespół przygotuje projekt Strategii. Ostatecznie dokument zostanie zatwierdzony przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Zatwierdzanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – najważniejszego dokumentu określającego interesy i cele państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego – jest jedną z kluczowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia przygotowywana jest w porozumieniu z Radą Ministrów. Projekt dokumentu opracowywany jest przez międzyresortowy zespół, a następnie przedkładany przez Prezesa Rady Ministrów do zatwierdzenia Prezydentowi RP.

W celu uruchomienia prac nad nową Strategią, Prezydent RP Andrzej Duda polecił szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego przygotowanie zestawu Rekomendacji, uwzględniających oczekiwania Prezydenta RP, a następnie przekazanie ich do Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynującego prace nad projektem Strategii.

Przygotowane w BBN Rekomendacje zawierają 11 celów o charakterze strategicznym, a także ponad 70 szczegółowych propozycji i kierunków działań dotyczących poszczególnych obszarów bezpieczeństwa państwa (bezpieczeństwa militarnego, pozamilitarnego, ekonomicznego, energetycznego oraz społeczno-kulturowego).

W Rekomendacjach za kluczową uznano realizację czterech głównych zadań, dotyczących poprawy koordynacji i funkcjonowania organów i instytucji państwa odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, przygotowania i zabezpieczenia obywateli na wypadek sytuacji kryzysowych, rozwoju sił zbrojnych oraz wzmacniania zewnętrznych filarów bezpieczeństwa RP, obejmujących NATO, UE, partnerstwo z USA i współpracę regionalną.