Program Wakacyjnych Staży Studenckich - Staże Studenckie - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKAWANYCH NA STAŻ DO BBN

Szanowni Państwo:

Poniżej mamy przyjemność ogłosić listy osób zakwalifikowanych na staż do BBN. Laureatami konkursu są trzy pierwsze osoby, kolejne dwie znajdują się na liście rezerwowej (otrzymają zaproszenie na staż w razie rezygnacji laureatów).

Przedstawione tabele prezentują zsumowane punkty uzyskane z testu wiedzy oraz rozmowy kwalifkacyjnej.

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i życzymy powodzenia.


 

DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH
l.p. Imię (imiona) Nazwisko wyniki z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej
1 Wojciech Krzysztof Kuchta 92
2 Piotr Dzikowski 90
3 Magdalena Donata Nowak 83
4 Jan Lenart 82
5 Jakob Axel Cronberg 78
6 Sylwia Głuch 72
7 Krzysztof Najdzik 72
8 Marek Grzegorz Piontek 72
9 Patrycja Marta Głogowska 59
10 Magdalena Karpińska 51
11 Anna Maria Różycka 51

 

DEPARTAMENT ZWIERZCHNICTWA NAD SIŁAMI ZBROJNYMI
l.p. Imię (imiona) Nazwisko wyniki z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej
1 Daniel Mateusz Zawadka 93
2 Michał Oleksiejuk 80
3 Sylwia Grzeszczyk 76
4 Mateusz Michał Piotrowski 75
5 Kasper Skoczek 75
6 Michał Winarski 72
7 Kacper Wójcik 71
8 Adrianna Góra 68
9 Małgorzata Gralec 64
10 Konrad Waldemar Kamiński 57

 

DEPARTAMENT PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA POZAMILTARNEGO
l.p. Imię (imiona) Nazwisko wyniki z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej
1 Mateusz Dominik Decyk 88
2 Daniel Grzegorz Czebiełko 86
3 Andrzej Jan Bundyra 83
4 Artur Potocki 80
5 Cezary Adam Nesteruk 78
6 Leszek Krzysztof Sadurski 77
7 Piotr Jakub Błaszczyk 76
8 Brian Krzysztof Paszkowiak 74
9 Michał Rospond 74
10 Patryk Jan Laska 70

 

ARCHIWUM
l.p. Imię (imiona) Nazwisko wyniki z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej
1 Milena Bryszewska 75
2 Agnieszka Drozdowska 70
3 Kamil Andrzej Basicki 65
4 Katarzyna Monika Budzińska 63
5 Mateusz Piotr Mrozek-Gliszczyński 62

 

 

 

 

 

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2008 r. organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS), poprzedzone kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym. W 2017 r. planowane jest przeprowadzenie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci, którzy pozytywnie przejdą testy kwalifikacyjne będa mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN w jednym – wybranym przez siebie – wydziale lub departamencie. Staże odbywają się w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

Program WSS skierowany jest do młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych oraz pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Program nastowiony jest na studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia (czyli są na trzecim roku) lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0 (w skali do 5,00).

Podczas stażu studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla prezydenta RP. Mają również szansę wykorzystać posiadaną wiedzę, zdobywając równocześnie nowe umiejętności.

Organizacją Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej.

Koordynator projektu: Monika Biernat tel. kom. 721 800 932

Telefon: +48 22 695 18 77
E-mail: staze@bbn.gov.pl

 

Poszukujemy stażystów do następujących komórek Biura:

 

 

Departament Analiz Strategicznych (DAS)

 Główne zadania stażysty:

 • przygotowywanie analiz, syntez i prognoz dotyczących strategii bezpieczeństwa oraz strategicznych przeglądów bezpieczeństwa wybranych państw,
 • udział w przygotowaniu materiałów i prezentacji dotyczących aspektów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • bieżące monitorowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • przygotowywanie średnio- i długoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, spotkań itp.

Przykładowy kierunek studiów:

 • dziedziny nauk społecznych i pokrewnych (m.in. stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, socjologia, historia, prawo)

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego (DPBP)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian prawno-organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bieżącym monitowaniu zagrożeń pozamilitarnych dla bezpieczeństwa RP,
 • udziale w opracowywaniu analiz i materiałów informacyjnych w zakresie funkcjonowania Departamentu,
 • udziale w spotkaniach zgodnie z decyzjami Dyrektora Departamentu,
 • przygotowywaniu krótkoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian przepisów prawnych odnoszących się przedmiotowo do problematyki związanej z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa oraz funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • udziale w przygotowywaniu projektów opinii, porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw pozostających w kompetencji BBN,
 • udziale w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym uczestniczenie w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, ekonomia.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • biegła znajomość norm Ustawy Zasadniczej, w szczególności odnoszących się do prerogatyw prezydenta RP w zakresie obronności i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność redakcji tekstów.

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki militarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szczególnie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP,
 • przygotowywaniu projektów korespondencji z instytucjami współpracującymi z DZSZ w obszarach zainteresowań Departamentu,
 • przygotowywaniu projektów wystąpień okolicznościowych Kierownictwa BBN (i ew. Prezydenta RP),
 • sporządzaniu notatek, krótkich analiz, współudziale w opracowywaniu materiałów związanych z wykonywaniem bieżących zadań realizowanych przez DZSZ (np. merytorycznego przygotowywania spotkań z zagranicznymi delegacjami wojskowymi),
 • udziale w przedsięwzięciach zewnętrznych (konferencjach, seminariach) poświęconych problematyce bezpieczeństwa militarnego,
 • udziale w przedsięwzięciach organizowanych przez DZSZ.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, cywilne kierunki studiów realizowane na uczelniach wojskowych.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • znajomość kwestii związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Archiwum BBN

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • porządkowaniu dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. A oraz dokumentacji kat. B;
 • tworzeniu teczek akt spraw wg kolejności symboli haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;
 • ułożeniu w obrębie teczki akt spraw w kolejności numerów spraw, a w ramach sprawy ułożenie pism w układzie chronologicznym, umieszczeniu akt spraw w teczkach tekturowych, usuwaniu części metalowych, numerowaniu stron akt, przesznurowaniu akt oraz opisaniu wg obowiązującego wzoru;
 • przygotowaniu i dołączeniu do teczek spraw wydruków spisów spraw;
 • rejestracji spisów zdawczo – odbiorczych w ewidencji archiwum BBN oraz nadanie sygnatur;
 • przygotowanie dokumentacji do brakowania;
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności archiwum.

Przykładowe kierunki studiów:

 • archiwistyka, administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia.

Wymagane kompetencje:

 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • sumienność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • punktualność.

 

 

Archiwum poprzednich edycji WSS

IX edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

VIII edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

VII edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

2016 r.

2015 r.

2014 r.

VI edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2013 r.
V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2012 r.
IV edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2011 r.
III edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2010 r.
II edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2009 r.
I edycja Wakacyjnych Staży Studenckich 2008 r.