Program Wakacyjnych Staży Studenckich - Staże Studenckie - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Program Wakacyjnych Staży Studenckich

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

stale otrzymujemy od Was pytania dotyczące kolejnej edycji Wakacyjnych Staży Studencki, organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z powodzeniem już od kilkunastu lat. Niestety - podobnie jak w roku ubiegłym - w związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z tego faktu zaleceniami sanitarnymi, a także wewnętrznymi obostrzeniami wprowadzonymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, z przykrością informujemy, że tegoroczna edycja (2021 r.) staży również się nie odbędzie.


Dziękujemy za wyrozumiałość i mamy nadzieję spotkać się z Państwem w przyszłym roku.

 

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości,
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

 

***

 

W poprzednich latach staż odbywał się w następujących komórkach organizacyjnych Biura Bezpieczeństwa Narodowego:

 

Departament Analiz Strategicznych (DAS)

 Główne zadania stażysty:

 • przygotowywanie analiz, syntez i prognoz dotyczących strategii bezpieczeństwa oraz strategicznych przeglądów bezpieczeństwa wybranych państw,
 • udział w przygotowaniu materiałów i prezentacji dotyczących aspektów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • bieżące monitorowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • przygotowywanie średnio- i długoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, spotkań itp.
 • udział w konferencjach naukowych.

Przykładowy kierunek studiów:

 • dziedziny nauk społecznych i pokrewnych (m.in. stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, socjologia, historia, prawo)

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego (DPBP)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian prawno-organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bieżącym monitowaniu zagrożeń pozamilitarnych dla bezpieczeństwa RP,
 • udziale w opracowywaniu analiz i materiałów informacyjnych w zakresie funkcjonowania Departamentu,
 • udziale w spotkaniach zgodnie z decyzjami Dyrektora Departamentu,
 • przygotowywaniu krótkoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian przepisów prawnych odnoszących się przedmiotowo do problematyki związanej z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa oraz funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • udziale w przygotowywaniu projektów opinii, porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw pozostających w kompetencji BBN,
 • udziale w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym uczestniczenie w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, ekonomia.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • biegła znajomość norm Ustawy Zasadniczej, w szczególności odnoszących się do prerogatyw prezydenta RP w zakresie obronności i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość internetu,
 • (pożądane) wiedza z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych oraz nowoczesnych technologii,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność redakcji tekstów.

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ)

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki militarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szczególnie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP,
 • przygotowywaniu projektów korespondencji z instytucjami współpracującymi z DZSZ w obszarach zainteresowań Departamentu,
 • przygotowywaniu projektów wystąpień okolicznościowych Kierownictwa BBN (i ew. Prezydenta RP),
 • sporządzaniu notatek, krótkich analiz, współudziale w opracowywaniu materiałów związanych z wykonywaniem bieżących zadań realizowanych przez DZSZ (np. merytorycznego przygotowywania spotkań z zagranicznymi delegacjami wojskowymi),
 • udziale w przedsięwzięciach zewnętrznych (konferencjach, seminariach) poświęconych problematyce bezpieczeństwa militarnego,
 • udziale w przedsięwzięciach organizowanych przez DZSZ.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, cywilne kierunki studiów realizowane na uczelniach wojskowych.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • znajomość kwestii związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Archiwum BBN

 Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • porządkowaniu dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. A oraz dokumentacji kat. B;
 • tworzeniu teczek akt spraw wg kolejności symboli haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;
 • ułożeniu w obrębie teczki akt spraw w kolejności numerów spraw, a w ramach sprawy ułożenie pism w układzie chronologicznym, umieszczeniu akt spraw w teczkach tekturowych, usuwaniu części metalowych, numerowaniu stron akt, przesznurowaniu akt oraz opisaniu wg obowiązującego wzoru;
 • przygotowaniu i dołączeniu do teczek spraw wydruków spisów spraw;
 • rejestracji spisów zdawczo – odbiorczych w ewidencji archiwum BBN oraz nadanie sygnatur;
 • przygotowanie dokumentacji do brakowania;
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności archiwum.

Przykładowe kierunki studiów:

 • archiwistyka, administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia.

Wymagane kompetencje:

 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • sumienność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • punktualność.

 

 

 

Partnerem XII edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

był Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

 

***

Program WSS skierowany jest do młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych oraz pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Program nastawiony jest na studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia (czyli są na trzecim roku) lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0 (w skali do 5,00).

 

Podczas stażu studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla Prezydenta RP. Mają również szansę wykorzystać posiadaną wiedzę, zdobywając równocześnie nowe umiejętności.

Organizacją Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej.

 

Koordynator projektu:

Monika Biernat

kom. +48 721 800 932
tel. +48 22 695 18 77
e-mail: staze@bbn.gov.pl

 

Archiwum poprzednich edycji WSS