Rada Bezpieczeństwa Narodowego - Rola RBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Zgodnie z Art. 135 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

 

Tryb funkcjonowania RBN

 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje na posiedzeniach.
 • Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określając jednocześnie ich tematykę.
 • Sekretarzem Rady jest Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Szczegółowy porządek obrad, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Rzeczypospolitej, określa Sekretarz Rady.
 • Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezydent Rzeczypospolitej,  a w przypadku nieobecności Prezydenta Rzeczypospolitej wskazany przez niego członek Rady.
 • Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, chyba że Prezydent Rzeczypospolitej postanowi inaczej.
 • Posiedzenia Rady są niejawne, chyba że Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi inaczej.

Skład RBN

W skład Rady wchodzą:

 • Marszałek Sejmu;
 • Marszałek Senatu;
 • Prezes Rady Ministrów;
 • Minister Obrony Narodowej;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Minister Spraw Zagranicznych;
 • Koordynator służb specjalnych;
 • szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski albo przewodniczący tych klubów;
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

***

 • W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej, mogą uczestniczyć byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli Prezesi Rady Ministrów.
 • Prezydent Rzeczypospolitej może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

Zadania Szefa BBN jako Sekretarza Rady

 • Pozyskiwanie od organów władzy publicznej informacji, dokumentów i innych materiałów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
 • Koordynowanie przygotowania materiałów i tez na posiedzenia Rady oraz opracowanie protokołu, komunikatu prasowego i wniosków z posiedzeń Rady.
 • Przekazywanie członkom Rady porządku obrad oraz dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Rady.
 • Zapewnienie obsługi protokolarnej Rady.