Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Rada Bezpieczeństwa Narodowego - Rola RBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Zgodnie z Art. 135 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.


Tryb funkcjonowania RBN

 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje na posiedzeniach;
 • Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określając jednocześnie ich tematykę;
 • Sekretarzem Rady jest Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • Szczegółowy porządek obrad, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Rzeczypospolitej, określa Sekretarz Rady;
 • Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezydent Rzeczypospolitej,  a w przypadku nieobecności Prezydenta Rzeczypospolitej wskazany przez niego członek Rady;
 • Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, chyba że Prezydent Rzeczypospolitej postanowi inaczej;
 • Posiedzenia Rady są niejawne, chyba że Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi inaczej.

Skład RBN

W skład Rady wchodzą:

 • Marszałek Sejmu;
 • Marszałek Senatu;
 • Prezes Rady Ministrów;
 • Minister Obrony Narodowej;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Minister Spraw Zagranicznych;
 • Koordynator służb specjalnych;
 • Szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie albo przewodniczący tych klubów lub kół, albo osoba wskazana przez przewodniczącego klubu parlamentarnego, klubu poselskiego lub koła poselskiego spośród posłów, senatorów lub posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej, mogą uczestniczyć byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli Prezesi Rady Ministrów;
 • Prezydent Rzeczypospolitej może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.


Zadania Szefa BBN jako Sekretarza Rady:

 • Pozyskiwanie od organów władzy publicznej informacji, dokumentów i innych materiałów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa;
 • Koordynowanie przygotowania materiałów i tez na posiedzenia Rady oraz opracowanie protokołu, komunikatu prasowego i wniosków z posiedzeń Rady;
 • Przekazywanie członkom Rady porządku obrad oraz dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Rady;
 • Zapewnienie obsługi protokolarnej Rady.