Wydział Prawny - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Prawny


Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu zmian przepisów prawnych odnoszących się przedmiotowo do problematyki związanej z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa oraz funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP,
 • udziale w przygotowywaniu projektów opinii, porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw pozostających w kompetencji BBN,
 • udziale w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym uczestniczenie w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu.

Przykładowe kierunki studiów:

 • prawo, administracja.

Wymagane kompetencje:

 • biegła znajomość norm Ustawy Zasadniczej, w szczególności odnoszących się do prerogatyw Prezydenta RP w zakresie obronności i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • umiejętność stylistycznego redagowania tekstu,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • sumienność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.