Rekrutacja na IV edycję stażu w BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rekrutacja na IV edycję stażu w BBN


REKRUTACJA NA MIESIĘCZNY STAŻ W BBN SKŁADA SIĘ Z TRZYETAPOWEGO PROCESU:


Etap I: Złożenie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego

 • Wypełniony elektronicznie formularz aplikacyjny należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres rekrutacja@bbn.gov.pl w formacie *.doc
 • Aplikacje będą weryfikowane z uwzględnieniem predyspozycji
  do poszczególnych komórek BBN.

Ważne: Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu aplikacyjnym dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu (do 140 osób, po 20 osób do poszczególnych komórek BBN) będą poinformowane drogą elektroniczną na podany w aplikacji e-mail, ewentualnie telefoniczną do
6 maja br.

Etap II: Test wiedzy

 • 27 maja br. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbywać się będzie II i III etap procesu rekrutacyjnego.
 • Komisja rekrutacyjna składać się będzie z przedstawicieli BBN oraz AON.
 • W dniu testu studenci będą zobligowani do przedstawienia dowodu tożsamości oraz wypełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji woli.
 • Test wiedzy składać się będzie z 40 pytań i obejmować będzie zagadnienia z merytorycznej działalności poszczególnych komórek BBN oraz bieżącej sytuacji w kraju i zagranicą.
 • Osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do III etapu.
  Przewidywany czas trwania: 30 min.

Etap III: Rozmowa kwalifikacyjna

 • W trakcie rozmowy zostanie sprawdzona m.in. wiedza ogólna i specjalistyczna kandydatów.
  Przewidywany czas trwania: 15 min.
 • Dane osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w BBN (imię, nazwisko, nazwę uczelni) opublikujemy na stronie internetowej do 6 czerwca br.

Osoby zakwalifikowane otrzymają propozycję miesięcznego stażu w BBN. Pierwszeństwo wyboru miesiąca odbycia stażu należy do osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student będzie zobligowany do przedstawienia:

 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zgody dziekana do odbycia stażu.

Tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów pierwszego dnia stażu.
Ważne: Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Na wniosek stażysty, zamieszkałego poza Warszawą, w trakcie stażu organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Domu Studenta AON na koszt BBN (Regulamin IV edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego & 4 pkt 6).

Osoby, które ukończą miesięczny staż w BBN otrzymają Certyfikat Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Raport Oceny Stażysty.

Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali ocenę pozytywną, ale nie zostali zakwalifikowani, będą przechowywane na liście rezerwowej w bazie danych.