Archiwum - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Archiwum

 

Główne zadania stażysty będą polegały na:

  • porządkowaniu dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. A oraz dokumentacji kat. B;
  • tworzeniu teczek akt spraw wg kolejności symboli haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;
  • ułożeniu w obrębie teczki akt spraw w kolejności numerów spraw, a w ramach sprawy ułożenie pism w układzie chronologicznym, umieszczeniu akt spraw w teczkach tekturowych, usuwaniu części metalowych, numerowaniu stron akt, przesznurowaniu akt oraz opisaniu wg obowiązującego wzoru;
  • przygotowaniu i dołączeniu do teczek spraw wydruków spisów spraw;
  • rejestracji spisów zdawczo – odbiorczych w ewidencji archiwum BBN oraz nadanie sygnatur;
  • przygotowanie dokumentacji do brakowania;
  • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności archiwum.

Przykładowe kierunki studiów:

archiwistyka, administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia.

Wymagane kompetencje:

  • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.);
  • znajomość Rozporządzenia Prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67);
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
  • komunikatywność;
  • sumienność,
  • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
  • punktualność,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.