Nominacje generalskie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nominacje generalskie

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński mianował 12 oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, 4 inspektorów Policji i 2 funkcjonariuszy Służby Więziennej na wyższe stopnie.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński mianował 12 oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, 4 inspektorów Policji i 2 funkcjonariuszy Służby Więziennej na wyższe stopnie.

Na stopień wiceadmirała nominację otrzymał:

kontradm. Andrzej KARWETA – ur. 11 czerwca 1958 r. w m. Jeleń. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1982). Ukończył kurs przeszkolenia oficerów szczebla taktycznego (1989),  podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej (1992 i 1997). W grudniu br. ukończy Studium Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 2002 roku był związany z 13 dywizjonem trałowców, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, w tym: zastępcy dowódcy okrętu, dowódcy okrętu, szefa sztabu dywizjonu oraz dowódcy dywizjonu. W latach 2002 – 2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku oraz Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym. Od lipca 2005  do października 2006 r. zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy szefa Sztabu Marynarki Wojennej.

Na stopień generała dywizji nominacje otrzymali:

gen. bryg. Wiesław MICHNOWICZ – ur. 11 sierpnia 1956 r. w m. Olszyna. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1979), Akademii Sztabu Generalnego WP (1987) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (2000). Ukończył także: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów – dla dowódców batalionów czołgów (1983), kurs dla kandydatów na dowódców pułków (1991) i kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów Wojsk Lądowych (1995) w Akademii Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1979 r.
na stanowisku dowódcy plutonu czołgów średnich w 27 pułku czołgów. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował stanowiska służbowe w Dowództwie 5 Dywizji Pancernej, 27 i 73 pułkach czołgów, 73 pułku zmechanizowanym, Dowództwie 4 Dywizji Zmechanizowanej oraz Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. W latach 2002-2005 dowodził 15 Brygadą Kawalerii Pancernej. Od sierpnia 2005 do września 2007 r. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych. Obecnie zajmuje stanowisko dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.

gen. bryg. Marek TOMASZYCKI – ur. 28 stycznia 1958 r. w m. Napiwoda. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1981) i Akademii Obrony Narodowej (1995). W 1999 r. ukończył w AON kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO, a w 2003 r. – podyplomowe studia operacyjno-strategiczne. Jest absolwentem Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks (USA). Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. na stanowisku dowódcy plutonu piechoty w 32 pułku zmechanizowanym. Służył także w 8 Brygadzie Zmechanizowanej i Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża. W latach 1996-1999 był szefem szkolenia – zastępcą dowódcy 36 Brygady Pancernej, a w latach 1999-2001 –  dowódcą 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Następnie służył w Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego jako szef Oddziału Rozpoznania i WRE. Od lipca 2003 do lutego 2004 r.  był szefem Oddziału Szkolenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym  w Iraku. W latach 2004-2005 był dowódcą 6 Brygady Kawalerii Pancernej. Od marca do listopada 2007 r. pełnił funkcję dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Obecnie jest dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

gen. bryg. Jan Józef ŻUKOWSKI – ur. 22 marca 1960 r. w m. Poniatowa. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (1983). W 1990 r. uzyskał tytuł magistra organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1995 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu wojskowej służby zagranicznej w Akademii Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1983 r., na stanowisku dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej w 35 batalionie radiotechnicznym. W latach 1985-1990 służył
w 1 Korpusie Obrony Powietrznej Kraju, a następnie,  od 1990 r., w Wojskowych Służbach Informacyjnych, gdzie zajmował wiele różnych stanowisk, do szefa Biura włącznie. W styczniu 2006 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Wojskowych Służb Informacyjnych ds. Operacyjnych, a w  maju 2006 r. – na stanowisko szefa WSI. Od dnia 3 października 2006 r. pełni funkcję komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

Na stanowisko generała brygady nominacje otrzymali:

płk Jan Ryszard BRZOZOWSKI – ur. 5 października 1958 r. w m. Kłodzko. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1982) i Akademii Obrony Narodowej (1991). W 1994 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów – sztabów pułków i dywizji (1987) oraz kurs doskonalenia dowódców jednostek wojskowych z teorii organizacji i zarządzania (1995) i kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów (2001) w Akademii Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1982 r. na stanowisku dowódcy plutonu czołgów w 2 pułku czołgów. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował stanowiska służbowe w 59 pułku zmechanizowanym, Dowództwie 10 Dywizji Zmechanizowanej, 5 batalionie rozpoznawczym, 5 Brygadzie Pancernej oraz 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. W latach 2002-2004 wykonywał zadania na stanowisku asystenta szefa sztabu w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. Od kwietnia 2004 r. pełni służbę w Sztabie Generalnym WP, obecnie na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 SG WP.

płk Jan DZIEDZIC – ur. 24 września 1959 r. w Zawierciu. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (1983), Wojskowej Akademii Technicznej (1985) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport,  w USA (2007). W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą
i marketingu na Politechnice Koszalińskiej. Ukończył także: kurs przeszkolenia specjalistycznego kwatermistrzów i szefów służb technicznych (1992) oraz kurs specjalistyczny z zakresu planowania i realizacji funkcji państwa-gospodarza (HNS) oraz państwa wysyłającego (2004). Zawodową służbę wojskową rozpoczął, po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej, w 1985 r. na stanowisku dowódcy kompanii w 16 pułku czołgów. Następnie zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 16 pułku zmechanizowanym, 32 pułku zmechanizowanym, 8 Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża, Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz Dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej. Od lipca 2004 r. pełni służbę w Sztabie Generalnym WP, obecnie na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4 SG WP.

płk Jerzy Jacek FRYCZYŃSKI – ur. 2 lipca 1956 r. w Radomiu. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej na kierunku: nawigator stanowisk dowodzenia (1981), Akademii Sztabu Generalnego WP (1989) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych
w Akademii Obrony Narodowej (2001). Ukończył także: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Operacyjnych Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1985) oraz Kurs Taktyczno-Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1997). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. na stanowisku nawigatora punktu naprowadzania w 2 Centrum Dowodzenia Brygady Armii Lotniczej. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: Dowództwie Wojsk Lotniczych, 4 Korpusie Lotniczym, 7 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego, Dowództwie
3 Korpusu Obrony Powietrznej oraz Sztabie Generalnym WP. W okresie od lutego do lipca 2007 r. pełnił służbę w Dowództwie Operacyjnym. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy szefa sztabu w Dowództwie Sił Powietrznych.

płk Józef NASIADKA – ur. 15 stycznia 1960 r. w m. Radłów. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (1984) oraz Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej (2005). W 1997 r. uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1984 r. na stanowisku dowódcy obsługi aparatowni w 1 Brygadzie Radiotechnicznej. Następnie zajmował kolejno stanowiska służbowe
w  1 Brygadzie Radiotechnicznej, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Od sierpnia 2005 r. do lipca 2007 r. dowodził 3 Brygadą Radiotechniczną. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Sił Powietrznych.

płk Czesław Wacław ROLIK – ur. 28 września 1951 r. w m. Pasłęk. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich (1975) i Wojskowej Akademii Politycznej, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki wojskowej (1988). W 1980 r. uzyskał stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1975 r. na stanowisku kierownika sekcji finansowej w 35 Składnicy MPS Marynarki Wojennej. W latach 1978 – 2004 zajmował kolejne stanowiska służbowe w strukturach Dowództwa Marynarki Wojennej do szefa finansów – głównego księgowego włącznie. Następnie przez okres dwóch lat zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetowego. Obecnie jest zastępcą szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego  WP.

płk Andrzej Stanisław WIŚNIEWSKI – ur. 20 marca 1952 r. w Pile. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej (1977). Posiada II stopień specjalizacji w zakresie organizacji i ochrony zdrowia wojsk oraz II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Ma również tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego. W 1997 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowej Akademii Medycznej.  Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1977 r. na stanowisku młodszego asystenta w 107 Wojskowym Szpitalu Garnizonowym. Po odbyciu stażu w szpitalu został wyznaczony na stanowisko lekarza w 49 pułku zmechanizowanym. W czasie służby wojskowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: Dowództwie 20 Dywizji Pancernej, 58 batalionie medycznym, Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 107 Szpitalu Wojskowym. W latach 1995 – 2007 był związany z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką, którego był komendantem. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

płk Anatol Jerzy WOJTAN – ur. 3 lipca 1956 r. w Starachowicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (1979), Akademii Sztabu Generalnego WP (1989) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). W 1999 r. uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii (1984), kurs zastosowania informatyki (1991) oraz kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii (1997). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1979 r. na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego w 91 pułku artylerii przeciwpancernej. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego zajmował kolejno stanowiska służbowe w: Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwie Wojsk Lądowych. Od 2001 r. pełni służbę w Sztabie Generalnym WP, gdzie zajmuje stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 SG WP.

płk Zbigniew Jerzy WOŹNIAK – ur. 15 maja 1960 r. w Starogardzie Gdańskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa (1984) i Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Ośrodku Szkolenia Służby Komunikacji Wojskowej w Inowrocławiu (1984). W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985 r. na stanowisku aplikanta w Prokuraturze Marynarki Wojennej. W latach 1996-2004 zajmował stanowiska w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Gdyni. Od 2004 r. jest związany z Naczelną Prokuraturą Wojskową, gdzie obecnie zajmuje stanowisko zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

Na stopień generała brygady nominację otrzymał funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego:

płk Witold MARCZUK – ur. 16 sierpnia 1953 r. w Lublinie. Jest absolwentem studiów oceanograficznych na Uniwersytecie Gdańskim. W 1978 r. przeszedł przeszkolenie wojskowe w formacjach specjalnych. W czasie stanu wojennego represjonowany, w grudniu 1982 r.  skazany za działalność związkową. Do początku lat 90. aktywnie pracował w strukturach regionalnych, a następnie krajowych NSZZ „Solidarność”. W 1991 r. kierował Departamentem Zagrożeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta.
Rok później został wicedyrektorem Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
w Najwyższej Izbie Kontroli. Trzy razy był szefem Generalnego Inspektoratu Celnego: najpierw w 1992, a potem w 1998 i 2001 r. W połowie lat 90. sprawował funkcję dyrektora Biura Kontroli Telewizji Polskiej. W latach 2002 – 2005 pracował jako komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Od listopada 2005 do września 2006 r. był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W październiku 2006 r., w chwili utworzenia nowych wojskowych służb specjalnych, stanął na czele Służby Wywiadu Wojskowego.

Na stopień nadinspektora Policji naminacje otrzymali: 

insp. Tadeusz BUDZIKinsp. Tadeusz PAWLACZYK
insp. Arkadiusz PAWEŁCZYK
insp. Ferdynand SKIBA

Na stopień generała Służby Więziennej mianowani zostali:

płk Jacek POMIANKIEWICZ
płk Paweł NASIŁOWSKI