Opinia BBN na temat projektów zmian w emeryturach mundurowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Opinia BBN na temat projektów zmian w emeryturach mundurowych

W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje sprawy związane z projektem ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

W ciągu ostatnich tygodni szef BBN minister Aleksander Szczygło przeprowadził kilka rozmów z wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Grzegorzem Schetyną. Odbył także cykl spotkań m.in. z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego.
Ponadto 29 stycznia br. minister A. Szczygło, zwrócił się do wicepremiera Grzegorza Schetyny oraz ministra obrony narodowej Bogdana Klicha z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących koncepcji reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. W dniu 9 marca 2009 r. BBN otrzymało z MSWiA koncepcję założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Odpowiedź od szefa resortu obrony do dzisiaj nie wpłynęła do BBN.
W dniu 6 marca 2009 r. wicepremier Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej przedstawił nową koncepcję założeń projektu ww. ustawy.
Poprzednia, ogłoszona w styczniu 2009 r., wzbudziła wiele kontrowersji w środowisku służb mundurowych, które przeciwko zaproponowanym rozwiązaniom przeprowadziło w dniu 19 lutego manifestacje uliczne w Gdańsku i Krakowie, gromadzące kilka tysięcy funkcjonariuszy.
Jednocześnie do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wpłynęło ok. 1400 listów od przedstawicieli służb mundurowych z formacji podległych MSWiA. Ich autorami są głównie policjanci, obawiający się niekorzystnych dla nich zmian związanych z wydłużeniem okresu służby, który umożliwia przejście na minimalną emeryturę.

Porównanie rozwiązań emerytalnych
Uprawnienia emerytalne Stan obecny Założenia ze stycznia 2009 r. Założenia z marca 2009 r.
Minimalny staż służby 15 lat 25 lat 25 lat
Minimalny wiek Bez limitu wieku 55 lat Bez limitu wieku
Minimalny wymiar świadczenia 40% (ostatniego uposażenia) 65% (średniego uposażenia z ostatnich 3 lat) 66% (średniego uposażenia z ostatnich 3 lat)
Maksymalny wymiar świadczenia 75% (ostatniego uposażenia) 80% (średniego uposażenia z ostatnich 3 lat) 85% (średniego uposażenia z ostatnich 3 lat)

 

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W OBECNYCH ZAŁOŻENIACH:


1.    Zniesienie limitu wieku uprawniającego do przejścia na zaopatrzenie emerytalne. W założeniach styczniowych wiek ten wynosił 55 lat.
2.  Podniesienie maksymalnej emerytury do 85 proc. z proponowanych 80 proc. (obecnie 75 proc. ostatniego uposażenia). Według aktualnych rozwiązań emerytura obliczana jest na podstawie ostatniego otrzymywanego uposażenia. Według zaproponowanych w styczniu i marcu założeń emerytura ma być obliczana jako średnia z ostatnich 3 lat służby.
3.    W obecnej propozycji wobec funkcjonariuszy, którzy na dzień 1 stycznia 2010 r. będą posiadać co najmniej 15 lat służby, zachowane zostaną w całości obecnie obowiązujące przepisy.
4.    Funkcjonariusze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2010 r., ale nie posiadający co najmniej 15 lat służby, w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy będą mieli prawo wyboru pomiędzy obecnie obowiązującymi przepisami, a rozwiązaniami nowej ustawy, z dwoma wyjątkami w stosunku do obecnych przepisów:
•    podstawą świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby,
•    nie będzie można zwiększyć wymiaru świadczenia emerytalnego z tytułu inwalidztwa.

5.    Funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 2010 r. w całości obejmą nowe przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
6.    Według proponowanych rozwiązań nie będzie możliwości zwiększenia emerytury z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą (obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na podniesienie podstawy wymiaru emerytury maksymalnie do 15 proc., ale nie więcej niż 80 proc.).
7.    Wzrost wymiaru świadczenia emerytalnego według marcowej koncepcji zwiększa się o 1,9 proc. rocznie po 25 latach służby, ale nie więcej niż do 85 proc. (przy 35 latach służby). Zgodnie z obecną ustawą po 15 latach służby świadczenie wzrasta o 2,6 proc. do maksymalnie 75 proc.

WNIOSKI
Planowane zmiany w systemie emerytalnym mają objąć funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, a także Służby Więziennej.
Wicepremier Grzegorz Schetyna poinformował publicznie, iż na rozwiązania zaproponowane przez MSWiA zgodził się także minister obrony narodowej Bogdan Klich.
Porównując założenia ze stycznia i marca należy stwierdzić, że została przyjęta część argumentów prezentowana m.in. przez Prezydenta RP, środowisko służb mundurowych, związki zawodowe.
•    Odstąpiono od wyznaczenia granicy wiekowej przejścia na emeryturę.
•    Zachowano obecnie obowiązujące przepisy dla posiadających wysługę emerytalną.
•    Wprowadzono zasadę, że nowe przepisy w całości będą obejmować funkcjonariuszy nowoprzyjętych do służby.

Wątpliwości budzi zapis nowych założeń dotyczący pełniących służbę funkcjonariuszy, którzy przed 1 stycznia 2010 r. nie nabyli uprawnień emerytalnych, a podejmą decyzję o pozostaniu w dotychczasowym systemie. W tym przypadku propozycja wypłaty świadczenia z ostatnich 3 lat narusza zasady na jakich funkcjonariusze przyjmowali się do służby, tj. naliczanie świadczenia emerytalnego z ostatniego uposażenia.
Taka sama uwaga dotyczy braku możliwości zwiększenia wymiaru świadczenia emerytalnego tych funkcjonariuszy z tytułu orzeczenia inwalidztwa w związku ze służbą. Funkcjonariusz, który doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych i nie jest w stanie wykonywać swoich zadań, powinien mieć zapewnioną opiekę ze strony państwa także poprzez godziwe warunki utrzymania.

   
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
•    Minimalny staż służby uprawniający do świadczeń emerytalnych nie może wynosić 25 lat.
•    Utrzymanie możliwości podwyższenia świadczenia emerytalnego z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą.
•    Funkcjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2010 r. (nie posiadających do tego dnia 15 lat służby) powinny obowiązywać w całości „stare zasady”, tj. bez naliczania wymiaru świadczenia emerytalnego jako średniej z 3 lat i z możliwością zwiększenia świadczeń z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą. Takie rozwiązanie nie naruszałoby swoistej umowy funkcjonariuszy z państwem i zasad, na których przyjmowali się do służby.

 

  • fot. MSWiA
    fot. MSWiA