Szef BBN uczestniczył w Konferencji Energetycznej w Gruzji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN uczestniczył w Konferencji Energetycznej w Gruzji

W czwartek, 14 stycznia br., szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło uczestniczył w konferencji energetycznej w Batumi w Gruzji. Podczas spotkania, przedstawiciele 11 państw oraz reprezentant Unii Europejskiej, przyjęli wspólne oświadczenie, wspierające inicjatywę zbudowania Południowego Korytarza do transportu nośników energii z regionu Morza Kaspijskiego do Europy, w tym o dostawach kaspijskiej ropy przez Gruzję do Europy rurociągiem Odessa-Brody-Płock-Gdańsk.

 

Wystąpienie Szefa BBN

Konferencja w znacznej części poświęcona była projektowi strategicznemu – Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), którego część stanowi rurociąg Odessa-Brody-Płock-Gdańsk, służącego zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego m.in. Polski.

Omówione zostały także inne szlaki przesyłu surowców energetycznych tj. gazociąg Nabucco i White Stream, jak również obecnej sytuacji w sektorze energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas spotkania przedstawione zostały szczegóły projektu transportu ropy z Odessy do Płocka i Gdańska. Ropociąg Odessa-Brody-Płock-Gdańsk pomoże zdywersyfikować dostawy ropy naftowej do Polski, a także Europy Środkowej i tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Konferencja energetyczna była ważnym krokiem w rozmowach, ponieważ obecni w Batumi przedstawiciele Kazachstanu i Turkmenistanu wzięli udział w przyjęciu wspólnego oświadczenia. W preambule dokumentu zawarto m.in. następujące stwierdzenie: „Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywny wynik studium wykonalności dotyczący Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR: Baku-Gruzja, Porty czarnomorskie-Odessa-Brody-Płock-Gdańsk), wykonanego przez Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” Sp. z o.o. oraz decyzje Polski o przeznaczeniu funduszy z Programu UE Infrastruktura i Środowisko, na budowę rurociągu łączącego Ukrainę i Polskę.”

Obecnie rurociągiem Odessa-Brody tłoczony jest rosyjski surowiec w odwrotną stronę – z Brodów, na zachodzie Ukrainy, w kierunku Odessy. Zapowiadane przez stronę ukraińską odwrócenie kierunku tłoczenia i przedłużenie ropociągu z Brodów do Adamowa w Polsce, pozwoli odebrać kaspijską ropę w Gdańsku i niemieckich rafineriach.

W Konferencji Energetycznej brali udział przedstawiciele kancelarii prezydenckich, rządów i firm energetycznych z Litwy, Polski, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Kazachstanu, Turcji, Bułgarii, Białorusi oraz Rumunii. W rozmowach uczestniczył także przedstawiciel Unii Europejskiej.

W polskiej delegacji, oprócz szefa BBN, uczestniczyła Urszula Doroszewska ambasador RP w Tbilisi, a także Paweł Wojciechowski podsekretarz stanu w MSZ, Piotr Woźniak doradca w KPRP oraz Piotr Naimski doradca szefa BBN.


***


Fragment przyjętego przez uczestników Konferencji Energetycznej w Batumi oświadczenia:

„Niniejszym zobowiązujemy się:

1. Podkreślać strategiczne znaczenie inicjatywy stworzenia Korytarza Południowego – Southern Corridor Initiative (w skład którego wchodzą projekty: Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej – EAKTR, Nabucco oraz White Stream).

2. Ściśle współpracować na rzecz umacniania suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej państw regionu, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, stabilności i równowagi państw biorących udział w inicjatywie oraz w szerszym zakresie Europy.

3. Podejmować wspólne wysiłki mające na celu wzmocnienie współpracy dotyczącej wspólnej energii oraz rozwoju strategicznych partnerstw związanych z dostawami energii pomiędzy krajami członkowskimi, które opierać się będą o Traktat Karty energetycznej (Energy Charter Treaty), przyjmując jednocześnie zasady transparentności i przewidywalności, ochrony środowiska, zakazu dyskryminacji, gospodarki rynkowej i rentowności, biorąc także pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne producenta, krajów tranzytowych oraz kupujących energię, aby promować wzajemne zaufanie niezbędne do pomyślnego wdrożenia w życie inicjatywy Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

4. Wzmacniać przewodnictwo i koordynację w zakresie zwiększania obecnych oraz przyszłych inicjatyw dotyczących transportu energii w obrębie Korytarza Euroazjatyckiego, między innymi transport węglowodorów z regionu Morza Kaspijskiego na rynki międzynarodowe a także rozwój połączeń morskich z Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym (Trans-Caspian and Trans-Black Sea Links) pomiędzy Stronami Wspólnego Oświadczenia (Joint Statement), zmierzające do ich szybkiej i efektywnej integracji z istniejącymi strukturami regionalnej współpracy i działań gospodarczych.

5. Koordynować i wzmacniać wysiłki Członków służące praktycznemu wdrożeniu Projektów Transportu Gazu (Gas Transportation Project) jako projektów priorytetowych w inicjatywie Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, których celem jest dywersyfikacja rynków oraz źródeł energii, tras i dostawców.

6. Popierać chęć krajów zrzeszonych w EAKTR dalszego wdrażania projektu EAKTR, poprzez realizowane i rozwijane przed kolejnym szczytem energetycznym Studium Wykonalności (Action Plan) przez powołane do tego projektu Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” Sp. z o.o. oraz władze krajów EAKTR, którego celem jest stworzenie odpowiednich działań wspierających niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji projektu w przewidzianym czasie, łącznie z nadaniem mu statusu projektu priorytetowego z punktu widzenia interesów europejskich. Kraje członkowskie EAKTR uznają za celowe powierzenie firmie „Sarmatia” Sp. z o.o. prowadzenia negocjacji z potencjalnymi dostawcami i konsumentami ropy naftowej.

7. Zwracać uwagę na wspólne projekty pojawiające się w ramach Partnerstwa Wschodniego, które mogą przyczyniać się do szybkiej i skutecznej realizacji EAKTR oraz na wszelkie inne projekty dotyczące Euroazjatyckiego Korytarza.

8. Wprowadzać i stosować mechanizmy współpracy wiążące się z reakcjami na sytuacje wyjątkowe dotyczące energii, ochroną i rozwojem krytycznej infrastruktury energetycznej, aby zapewnić niezawodny tranzyt i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne wszystkich zaangażowanych Stron.

9. Podejmować wspólne wysiłki zmierzające do wykorzystania wsparcia finansowego udzielonego przez Europejski Plan Uzdrowienia Gospodarczego (European Economic Recovery Plan), jak również rozwijać pozostałe nowe oraz istniejące instrumenty finansowe.

10. Wzmacniać transatlantycką współpracę energetyczną, dążąc do wdrożenia inicjatywy Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

11. Wspólnie podejmować starania dotyczące globalnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska poprzez dywersyfikację źródeł dostaw energii, tras oraz dostawców, włączając w to rozwój Euroazjatyckiego Korytarza, promowanie energii ze źródeł odnawialnych i przyjaznych środowisku, zwiększanie efektywności energetycznej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.”
 

Oświadczenie przyjęte podczas Konferencji Energetycznej w Batumi