Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dziesięciu oficerom Wojska Polskiego, a także czterem oficerom Policji, dwóm Państwowej Straży Pożarnej oraz jednemu oficerowi Straży Granicznej, stopnie generalskie:

I Wojsko Polskie

stopień generała:

 • gen. broni Mieczysław Cieniuch - szef Sztabu Generalnego WP

stopień generała broni:

 • gen. dyw. Zbigniew Głowienka - dowódca Wojsk Lądowych
 • gen. dyw. Edward Gruszka - dowódca operacyjny Sił Zbrojnych

stopień generała dywizji:

 • gen. bryg. Jerzy Biziewski - dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego
 • gen. bryg. Leszek Cwojdziński - szef Szkolenia Sił Powietrznych
 • gen. bryg. Janusz Lalka - szef Inżynierii Wojskowej SG WP

stopień generała brygady:

 • płk Wiesław Grudziński - dowódca Garnizonu Warszawa
 • płk Stanisław Olszański - dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
 • płk Krzysztof Parulski - naczelny prokurator wojskowy
 • płk Kazimierz Wójcik - zastępca szefa sztabu Wojsk Lądowych


II Policja

stopień nadinspektora:

 • insp. Adam Mularz - komendant stołeczny Policji
 • insp. Józef Gdański - komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie
 • insp. Ryszard Szkotnicki - komendant wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
 • insp. Andrzej Trela - zastępca komendanta głównego Policji

 

III Państwowa Straż Pożarna

stopień generała brygadiera:

 • nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju

stopień nadbrygadiera:

 • starszy brygadier Piotr Kwiatkowski - zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępca szefa Obrony Cywilnej Kraju

 

IV Straż Graniczna

stopień kontradmirała SG:

 • komandor SG Piotr Stocki - komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej


Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia br. o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 


***


* WOJSKO POLSKIE:

Generał broni Mieczysław Cieniuch urodził się 24 stycznia 1951 w Bydgoszczy. W latach 1970-1974 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, po ukończeniu której otrzymał promocję na stopień wojskowy podporucznika w korpusie oficerów wojsk pancernych. Jest również absolwentem Akademii Wojsk Pancernych ZSRR w Moskwie (1979-1982) oraz Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Moskwie (1990-1992). W latach 1999-2000 odbył studia podyplomowe w amerykańskim Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W Stanach Zjednoczonych ukończył także kurs prowadzenia operacji pokojowych w Defence Institute of International Legal Studies w Newport (2002) oraz kurs zarządzania zasobami osobowymi w Naval Postgraduate School w Monterey (2004). Na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów – został wyznaczony w 60. Pułku Czołgów w Elblągu (16. Dywizja Pancerna). Następnie był w tej jednostce dowódcą kompanii czołgów oraz szefem sztabu. W latach 1985-1988 dowodził 68. Pułkiem Czołgów Średnich w Budowie (20. Dywizja Pancerna). W roku 1989 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 20. Dywizji Pancernej w Szczecinku, która została przeformowana w 2. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. W roku 1992 objął stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego, a w 1993 roku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Od roku 1996 do 1998 był dowódcą 8. Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie. 11 listopada 1996 otrzymał awans na stopień generała brygady. W 1998 roku rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie początkowo kierował Zarządem Dowodzenia, a od roku 2000 Generalnym Zarządem Planowania Strategicznego P-5. W dniu 15 sierpnia 2001 roku został awansowany do stopnia generała dywizji. 4 lipca 2003 roku został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2003 roku otrzymał nominację na stopień generała broni. W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2006 roku był p.o. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W kwietniu 2006 roku został Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli (Belgia). Po trzyletniej kadencji wrócił do Polski i od roku 2009 pełnił funkcję radcy Ministra Obrony Narodowej. 7 maja 2010 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. broni Mieczysław Cieniuch został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Generał dywizji Zbigniew Głowienka urodził się 9 września 1951 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1973), Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1980) oraz Akademii Obrony Narodowej (1992) gdzie ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne.
Służbę wojskową rozpoczynał w 35. Pułku Desantowym w Gdańsku od stanowiska dowódcy plutonu oraz kompanii. W latach 1982-1986 dowodził 4. Pułkiem Desantowym skąd oddelegowano go do sztabu 8. Dywizji Obrony Wybrzeża na stanowisko szefa sztabu, gdzie służył do 1988 roku. Przez kolejne cztery lata był dowódcą 7. Brygady Obrony Wybrzeża, a w tym czasie Brygada uzyskała najwyższą w swojej historii ocenę z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Sił Zbrojnych. Do 8. Dywizji powrócił w 1992 roku jako jej dowódca. Tam też, w 1994 roku otrzymał awans na stopień generała brygady. Uzyskiwane wyniki szkoleniowe zaowocowały wyróżnieniem Dywizji, w roku 1994 i 1995, przez szefa Sztabu Generalnego WP "Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP" oraz tytułem przodującego związku taktycznego. Generał Głowienka rok później został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a w 1997 roku Zastępcy Dowódcy - Szefa Szkolenia POW. W 2000 roku przeniesiono go do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko Szefa Szkolenia. W 2001 roku, awansowany do stopnia generała dywizji, objął obowiązki dowódcy 1. Korpusu Zmechanizowanego i pełnił je przez trzy lata. Od grudnia 2003 roku do października 2006 roku dowodził Pomorskim Okręgiem Wojskowym. 6 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej wyznaczył go na szefa IW SZ. Od 30 sierpnia 2007. do 15.06.2009 roku gen. dyw. Zbigniew Głowienka pełnił obowiązki Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W dniu 15.06.2009 roku objął stanowisko dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego. Jest współtwórcą nowego modelu Wojsk Lądowych i jednym z najbardziej zasłużonych w procesie integracji sił lądowych NATO. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Generał dywizji Edward Gruszka urodził się 13 października 1957 roku. W 1976 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu służył w 48. kompanii specjalnej w Krakowie, następnie w jednostkach 6. Brygady Desantowo-Szturmowej oraz w Krakowskim Okręgu Wojskowym. W latach 2000–2004 dowodził 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej. W latach 2004–2006 był szefem sztabu 2. Korpusu Zmechanizowanego, w 2006 roku – asystentem Dowódcy Operacyjnego, a w roku 2006 i 2007 – dowódcą Wojsk Specjalnych. W latach 2007–2009 dowodził 2. Korpusem Zmechanizowanym. W czerwcu 2009 roku został szefem sztabu – zastępcą dowódcy Wojsk Lądowych, a od 13 kwietnia br. czasowo pełnił obowiązki dowódcy tych wojsk. Gen. dyw. Edward Gruszka wielokrotnie służył w misjach zagranicznych. W 1994 roku był zastępcą, a następnie dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii, w roku 1997 i 1998 – dowódcą PKW w Bośni i Hercegowinie, a w 1999 roku – zastępcą dowódcy Brygady Nordycko-Polskiej w tym kraju. W 2004 roku dowodził polską brygadą w Wielonarodowej Dywizji-Centrum Południe w Iraku, a w roku 2006 PKW w Iraku. W 1985 roku Generał ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Służby Spadochronowej, w 1991 – Akademię Obrony Narodowej, w 1998 – Kurs Taktyczno-Operacyjny Dowódców Oddziałów w AON, a w 2000 roku – Studia Operacyjno-Strategiczne również w AON. W 2008 roku ukończył kurs oficerów flagowych w Akademii Obrony NATO. w 2010 roku wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Generał brygady Jerzy Biziewski urodził się 10 sierpnia 1955 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych (1979) i Akademię Sztabu Generalnego WP (1988). Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Sztabowych Akademii Obrony Królestwa Danii. Służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku jako dowódca plutonu piechoty, następnie dowódca kompanii i batalionu zmechanizowanego w 49. pułku zmechanizowanym, w którym służył do roku 1985. W latach 1985–1988 studiował w Akademii Sztabu Generalnego. W latach 1988–1990 był szefem sztabu 36. pułku zmechanizowanego w Trzebiatowie. W latach 1990–1994 był słuchaczem studiów doktoranckich i wykładowcą w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1994 roku obronił pracę doktorską. W latach 1994–1995 ukończył kurs strategiczno–operacyjny w Danii. W latach 1996–1998 był adiunktem w Katedrze Taktyki, a następnie w Katedrze Strategii AON. Od roku 1998 do 2002 służył w Zarządzie Operacyjno–Strategicznym Sztabu Generalnego WP. W latach 2002–2005 był szefem Oddziału Transportu i Ruchu Wojsk w Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Brunssum (Holandia). W latach 2005–2006 był zastępcą szefa Zarządu w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 Sztabu Generalnego WP. W latach 2007-2008 dowodził II zmianą PKW Afganistan. Od 25 maja 2010 r. jest dowódcą 2. Korpusu Zmechanizowanego.

Generał brygady Leszek Cwojdziński urodził się 27 marca 1956 roku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1979) i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie (1984). Ukończył podyplomowe studia w zakresie bezpieczeństwa europejskiego w Wojskowej Akademii Technicznej (2000). W 2003 roku został doktorem nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej. W Centrum Doskonalenia Lotniczego ukończył następujące kursy: dowódców kluczy lotniczych (1987), kierowników lotów i dyżurnych kierowników lotnisk (1988) oraz zastępców dowódców jednostek ds. liniowych (1993). Ponadto, w 1994 roku w Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs kandydatów na dowódców pułków. W latach 1089-1992 był słuchaczem w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino (Rosja). Gen. bryg. Leszek Cwojdziński w latach 1979-1986 był pilotem-instruktorem klucza lotniczego eskadry lotniczej w 60. lotniczym pułku szkolnym. Następnie, w latach 1986-1989, kolejno był starszym pilotem klucza lotniczego eskadry lotniczej, dowódcą klucza lotniczego i zastępcą dowódcy eskadry lotniczej w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego, a w latach 1992-1996 dowódcą eskadry lotniczej, zastępcą dowódcy pułku. Później, od roku 1996 do 1999 był dowódcą 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego. Następnie został dowódcą 21. Bazy Lotniczej, a od 2001 roku do 2002 dowódcą 3. Bazy Lotniczej. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego – zastępcy szefa sztabu w Dowództwie 3. Korpusu Obrony Powietrznej. Od roku 2005 do 2007 zajmował stanowisko Szefa Wojsk Lotniczych – zastępcy szefa szkolenia – pilota instruktora w Dowództwie Sił Powietrznych. Następnie, do roku 2010 był zastępcą szefa Zarządu – instruktorem pilotem z Zarządzie Szkolenia Sztabu Generalnego WP. W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia Sił Powietrznych – instruktora – pilota w Dowództwie Sił Powietrznych.

Generał brygady Janusz Lalka urodził się 2 kwietnia 1952 roku w Lubartowie. W 1976 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a 1985 roku Akademię Sztabu Generalnego. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych. W roku 1987 ukończył kurs dowódców pułków w Centrum doskonalenia Oficerów. Gen. bryg. Janusz Lalka w latach 1976-1978 był dowódcą plutonu saperów, a w latach 1978-1980 dowódcą kompanii saperów 5. Brygady Saperów w Szczecinie. Następnie, do roku 1982, zajmował stanowisko szefa sztabu batalionu saperów 5. Brygady Saperów. W latach 1985-1986 był dowódcą batalionu saperów 5. Brygady Saperów. Później – do roku 1988 szefem sztabu 9. pułku pontonowego w Chełmnie. Od roku 1988 do 1992 zajmował stanowisko dowódcy 3. pułku pontonowego we Włocławku. W latach 1992-1996 był dowódcą 2. Mazowieckiej Brygady Saperów. Następnie Szefem Wojsk Inżynieryjnych WOW w latach 1996-1998. W roku 1998 został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, a od roku 2002 gen. bryg. Janusz Lalka jest szefem Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP.

Pułkownik Wiesław Grudziński urodził się 8 czerwca 1956 roku w Braniewie. Po ukończeniu w 1981 roku Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok później, wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. Przez kilka lat pełnił różne funkcje w Komendzie stołecznego garnizonu, m.in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa Sztabu KG. W 1998 roku obronił pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2000 roku mianowany został dowódcą 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego. Następnie, w latach 2003-2005 był szefem Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych - Zastępcy Komendanta Garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 roku objął stanowisko Komendanta Stołecznego Garnizonu. Po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, z dniem 27 lipca 2007 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Jest autorem publikacji poświęconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 882, z dniem 9 sierpnia 2010 roku wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Pułkownik Stanisław Olszański urodził się 3 sierpnia 1957 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1980 roku promocją na stopień podporucznika. Po ukończeniu uczelni służył na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w 9. Zaodrzańskim Pułku Zmechanizowanym w Stargardzie Szczecińskim, następnie w 2. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinku, jako Oficer Sekcji Operacyjnej sztabu dywizji. W latach 1991-1994 oraz 2001-2006 dwukrotnie swoje losy związał z 16. Pomorsko-Warmińską Brygadą Zmechanizowaną im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Koniecpolskiego w Morągu, gdzie wykonywał obowiązki służbowe na stanowisku Szefa Sztabu Brygady i Zastępcy Dowódcy 16. BZ. W latach 2004-2006 był dowódcą 16. Pomorsko-Warmińskiej BZ. W między czasie w latach 1994-2001 pełnił funkcję Szefa Wydziału Operacyjnego w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Po zakończeniu służby w 16. Brygadzie zajmował stanowisko Zastępcy Szefa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2009 roku pełnił służbę w Republice Iraku, jako Szef Międzynarodowego Zespołu Doradczego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Iraku. W styczniu 2010 roku objął obowiązki Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W trakcie swej wojskowej drogi pułkownik Olszański ukończył między innymi: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, Akademię Sztabu Generalnego (1990) w Warszawie, Kurs Operacyjno Taktyczny Dowódców Oddziałów (1998) oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (2007). Pułkownik Olszański jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Pułkownik Krzysztof Parulski urodził się 24 stycznia 1957 roku. Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1980) oraz Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych – Szkoły Podchorążych Rezerwy w Łodzi (1981). W 1983 roku zdał egzamin prokuratorski. W latach 1982-1996 zajmował kolejne stanowiska służbowe w Prokuraturze Wojsk Lotniczych. Później – do roku 2003 był zastępcą wojskowego prokuratora garnizonowego w Poznaniu, a w latach 2003-2005 zajmował stanowisko wojskowego prokuratora garnizonowego w Warszawie. Następnie, przez niespełna trzy lata, służył w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu. W lutym 2008 roku objął stanowisko Naczelnego Prokuratora Wojskowego.


Pułkownik Kazimierz Wójcik
urodził się 29 marca 1952 roku. W Wojskowej Akademii Technicznej uzyskał tytuł magistra inżyniera (1976) oraz doktora nauk technicznych (1984). Ukończył międzynarodowy kurs zarządzania zasobami obrony w Szkole Marynarki Wojennej w Monterey (USA). Od roku 1976 do 1977 był dowódcą plutonu w 8. pułku zabezpieczenia. Później – do roku 1991 pracował na różnych stanowiskach w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych. W latach 1994-1995 oraz 1996-1997 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Rozdzielczo-Obserwacyjnych ONZ w Syrii (UNDOF) zajmując kolejno stanowiska: Szefa Wydziału Operacyjnego, Szefa Sztabu, a następnie Dowódcy Kontyngentu, Dowódcy Batalionu. Od roku 1999 do 2002 zajmował stanowisko Szefa Oddziału w Dowództwie Regionalnym Sił Połączonych – Północ w Brunssum (Holandia). W latach 2005-2008 był szefem oddziału w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli (Belgia). Później – do roku 2009 był zastępcą szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych, a następnie – we wrześniu 2009 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Wojsk Lądowych.

 

* POLICJA:

Inspektor Adam Mularz urodził się 4 grudnia 1964 roku w Nowym Targu. Posiada ponad 26-letni staż służby w Policji, podczas której zajmował różne stanowiska. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (1991), studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Lubelskiej Szkole Biznesu (2001) oraz uzyskał tytuł magistra w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2002). W 2002 roku powołany został na stanowisko I zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W 2003 roku został Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku. 10 października 2007 roku został zwolniony ze służby w Policji, a następnie w grudniu przywrócony. W grudniu 2007 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a w maju 2008 roku Komendanta Stołecznego Policji.

Inspektor Józef Gdański urodził się 11 października 1960 roku w Grodzisku Dolnym. Posiada ponad 29-letni staż służby w Policji. Podczas wieloletniej pracy przeszedł różne szczeble stanowisk, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (1985) oraz Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (1987). W 1999 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Od 1990 roku współpracuje ze strukturami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz profilaktyce przeciwpożarowej. Od 2005 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego zespołu realizującego założenia Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Inspektor Ryszard Szkotnicki urodził się 23 marca 1952 roku w Dąbrówce Obuchowskiej. Posiada ponad 28-letni staż służby w Policji, która pełnił na różnych stanowiskach – rozpoczynając od pracy w komórkach o charakterze operacyjno-dochodzeniowym i operacyjno-rozpoznawczym. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1994) oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w szczytnie (1990). W 1999 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału XVIII Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. Od września 1999 roku do marca 2002 roku pełnił funkcję II Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W maju 2002 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu. W roku 2008 zajął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, a następnie – w maju 2009 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.


Inspektor Andrzej Trela urodził się 8 lipca 1960 roku w Szczecinie. Posiada ponad 26-letni staż służby w Policji, podczas której przeszedł różne szczeble stanowisk. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie (1986) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (1988). W latach 2001-2002 był II zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W roku 2005 zajął stanowisko Dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji. Od roku 2006 do 2007 w Komendzie Głównej Policji pełnił funkcje: Dyrektora Biura w Grupie Stanowisk Tymczasowych oraz Dyrektora Biura Kryminalnego. W roku 2008 został dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Od marca 2009 roku zajmuje stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
 


* PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA:

Nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz urodził się 15 marca 1959 roku w Jordanowie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1978 jako podchorąży w Szkole Głównej Straży Pożarniczej. W 1982 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na różnych stanowiskach. W latach 1985-1986 był zastępcą komendanta Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Targu, a następnie do roku 1992 jej komendantem. Później, w latach 1992-1997, zajmował stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Od roku 1997 do 2003 był komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W 2003 roku objął stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Później – w 2005 roku został Zastępcą Komendanta Głównego PSP, Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Od stycznia 2008 roku zajmuje stanowisko Komendanta Głównego PSP, Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Starszy brygadier Piotr Kwiatkowski urodził się 5 lutego 1954 roku w Warszawie. W 1979 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. Zajmował kolejne wyższe stanowiska służbowe związane z pracą dydaktyczną w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, a następnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W latach 1997-2002 pracował w Komendzie Głównej PSP. W latach 2003-2006 został wyznaczony do wykonywania zadań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego. Później wrócił do służby w Komendzie Głównej PSP. W 2007 roku został zwolniony ze służby, a w roku 2008 przywrócony. Od stycznia 2008 zajmuje stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP, Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju.


* STRAŻ GRANICZNA:

Komandor SG Piotr Stocki urodził się 16 maja 1964 roku w Gdańsku. W 1988 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności oraz odbył kurs przeszkolenia oficerów łączności w Akademii Marynarki Wojennej. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1988 do 1991 służył w kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1991 roku w Morskim Oddziale Straży Granicznej, przechodząc tam różne szczeble stanowisk. W 2003 roku został głównym specjalistą w Zespole Stanowisk Tymczasowych Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W latach 2004-2007 w KGSG zajmował stanowisko dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej. W roku 2007 został wyznaczony na stanowisko Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.