Posiedzenie RBN dotyczące WPBiO oraz cyberbezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.05.2011

Posiedzenie RBN dotyczące WPBiO oraz cyberbezpieczeństwa

W poniedziałek 30 maja br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania została omówiona inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w sprawie cyberbezpieczeństwa oraz kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jako priorytetu polskiej prezydencji w Radzie UE.

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Wzrost znaczenia cybernetycznej przestrzeni w funkcjonowaniu państwa jest faktem. Coraz więcej działań administracji publicznej, gospodarki i życia społecznego realizowanych jest z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Ten trend choć w sumie pozytywny, niesie za sobą także zwiększenie właściwych dla siebie ryzyk i zagrożeń. Ich spektrum rozciąga się od spraw życia codziennego aż do sytuacji szczególnych, wymagających wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.

Istotą inicjatywy ustawodawczej jest stworzenie prawnych podstaw do uwzględniania problematyki cyberprzestrzeni w przygotowaniu państwa na ewentualność działania w sytuacjach szczególnych, wymagających wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego). Dotyczy to zwłaszcza ustawowego zdefiniowania kategorii cyberprzestrzeni oraz uwzględnienia w przesłankach wprowadzenia stanów nadzwyczajnych zdarzeń spowodowanych działaniami w tej nowej przestrzeni aktywności państwa.

Konieczne jest stworzenie mechanizmów właściwego rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni, takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość czy też wszelkich innych form działań mogących powodować szkody, zarówno w stosunku do wirtualnego komponentu cyberprzestrzeni, jak i materialnych jej elementów. Wczesne rozpoznanie takich zagrożeń, budowanie mechanizmów prewencji i ich ograniczania stanowi o bezpieczeństwie w obszarze funkcjonowania państwa, który obecny jest niemal w każdej sferze działalności poprzez coraz większą obecność sieci i systemów komputerowych.

Z tego względu, ustawowe nadanie szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni rangi istotnego segmentu bezpieczeństwa narodowego znajduje pełne uzasadnienie.
Dodatkowo, projekt zwiera prawne rozwinięcie pojęcia „zewnętrznego zagrożenia państwa” oraz dostosowuje brzmienie „działań terrorystycznych” do zapisów Kodeksu Karnego, definiującego przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Podkreślić warto, że ujęte w projekcie rozwiązania wkomponowują się w przygotowywany przez Radę Ministrów „Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016”, stanowiąc jego ważne uzupełnienie.

Omawiając Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony UE członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wzmacnianie jej leży w interesie bezpieczeństwa Polski i dlatego słusznie będzie jednym z naszych priorytetów na czas Prezydencji w Radzie UE. Potrzebę taką dodatkowo potwierdzają wydarzenia w Afryce Północnej, w tym zwłaszcza w Libii. Szczególnie ważne w ramach priorytetu są: poprawa współdziałania UE i NATO, zwiększenie możliwości użycia grup bojowych, racjonalizacja finansowania operacji UE, wzmocnienie procesu planowania cywilno-wojskowego oraz poszerzenie współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. Piątkowy szczyt państw EŚW w Warszawie też to potwierdził.

Kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewidziane jest na koniec czerwca br.

 

W posiedzeniu RBN uczestniczyli:

  • Bronisław Komorowski – Prezydent RP
  • Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP
  • Donald Tusk – prezes Rady Ministrów
  • Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Stanisław Koziej – szef BBN, sekretarz RBN
  • Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych
  • Jerzy Miller – minister spraw wewnętrznych i administracji
  • Bogdan Klich – minister obrony narodowej
  • Grzegorz Napieralski – przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratyczne
  • Joanna Kluzik-Rostkowska – prezes Polska Jest Najważniejsza

 

Dowiedz sie więcej nt. Rady Bezpieczeństwa Narodowego