Rekrutacja na Wakacyjne Staże Studenckie w BBN zakończona - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.05.2011

Rekrutacja na Wakacyjne Staże Studenckie w BBN zakończona

W piątek 27 maja 2011 r. zakończył się II i III etap procesu rekrutacyjnego na Wakacyjne Staże Studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Marek Ajnenkiel - przewodniczący (BBN)
2. Agnieszka Adamusińska (BBN)
3. Bartosz Cichocki (BBN)
4. dr Krzysztof Loranty (AON)
5. dr Barbara Janusz-Pawleta (AON)
6. płk dr hab. Tomasz Kośmider (AON)
7. Mariusz Kowalski (BBN)
8. mjr Dariusz Nowak (AON)
9. Paulina Piasecka (BBN)
10. ppłk dr Andrzej Pieczywok (AON)
11. Łukasz Polinceusz (BBN)
12. dr Halina Świeboda (AON)
13. Albert Taras (BBN)
14. ppłk dr Jarosław Walczak (AON)

przeprowadziła egzamin pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną oceniającą ogólną wiedzę kandydatów; zdolność analitycznego myślenia, a w szczególności wyciągania wniosków i łączenia bieżącej sytuacji ze zdarzeniami historycznymi; zdolność formułowania i uzasadniania scenariuszy zdarzeń przyszłych.

Do II etapu – testu wiedzy – zastało zakwalifikowanych 140 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 111 kandydatów.

76 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy, przeszło do III etapu – rozmowy kwalifikacyjnej:

  • 10 osób – do Wydziału Monitoringu Informacji o Bezpieczeństwie (WMIoB),
  • 12 osób – do Wydziału Analiz Międzynarodowych (WAM),
  • 11 osób – do Wydziału Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (WSBN),
  • 13 osób - do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego (WBP),
  • 10 osób - do Wydziału Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego (WBSG),
  • 10 osób – do Wydziału Prawnego (WP),
  • 10 osób – do Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ).

Osoby zakwalifikowane otrzymały propozycję miesięcznego stażu w BBN. Pierwszeństwo wyboru miesiąca odbycia stażu należy do osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student jest zobligowany do przedstawienia:

  • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • zgody dziekana do odbycia stażu.

Tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest dostarczenie wymaganych dokumentów pierwszego dnia stażu.
Ważne: Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Na wniosek stażysty, zamieszkałego poza Warszawą, w trakcie stażu organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Domu Studenta AON na koszt BBN (Regulamin IV edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego & 4 pkt 6).

Osoby, które ukończą miesięczny staż w BBN otrzymają Certyfikat Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Raport Oceny Stażysty.

Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali ocenę pozytywną, ale nie zostali zakwalifikowani, będą przechowywane na liście rezerwowej w bazie danych.

KONTAKT:

(22) 695-18-77/75

staze@bbn.gov.pl