Opracowany w BBN projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie przesłany do Sejmu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.06.2011

Opracowany w BBN projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie przesłany do Sejmu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, korzystając z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej, 10 czerwca br. przesłał do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego kategorii cyberprzestrzeni, jako jednego z ważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego. Projektowane regulacje dotyczą uwzględnienia problematyki związanej z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w działaniach państwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, wymagających wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Cyberprzestrzeń traktowana jest jako środowisko, w którym mogą występować wszystkie zjawiska i procesy bezpieczeństwa narodowego.

Konieczne jest zatem stworzenie mechanizmów właściwego rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni, takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość czy też wszelkich innych form działań mogących powodować szkody, zarówno w stosunku do wirtualnego komponentu cyberprzestrzeni, jak i materialnych jej elementów. Wczesne rozpoznanie takich zagrożeń, budowanie mechanizmów prewencji i ich ograniczania, a także zdolności i umiejętności prowadzenia własnych aktywnych działań w cyberprzestrzeni, stanowi jeden z coraz ważniejszych wymiarów współczesnego bezpieczeństwa narodowego.

Z tego względu, ustawowe umocowanie problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni znajduje pełne uzasadnienie.

Dodatkowo, projekt zwiera prawne rozwinięcie kategorii „zewnętrznego zagrożenia państwa” oraz dostosowuje brzmienie pojęcia „działań terrorystycznych” do zapisów Kodeksu karnego, definiującego przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Podkreślić warto, że ujęte w projekcie rozwiązania wkomponowują się w przygotowywany przez Radę Ministrów „Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016”, stanowiąc jego ważne uzupełnienie.
 

Zobacz także:

Projekt ustawy

Uzasadnienie do projektu ustawy

O cyberbezpieczeństwie z szefami sejmowych komisji, 8 czerwca 2011 r.

Posiedzenie RBN dot. WPBiO i cyberbezpieczeństwa, 30 maja 2011 r.