Kolejne posiedzenie Komisji Sejmowych na temat cyberbezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.08.2011

Kolejne posiedzenie Komisji Sejmowych na temat cyberbezpieczeństwa

W środę 17 sierpnia br. odbyło się w Sejmie wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

  • www.sejm.gov.pl
    www.sejm.gov.pl

Dyskusja nad projektem koncentrowała się w istocie na dwóch zagadnieniach, dotyczących celowości inicjatywy wniesionej przez Prezydenta RP oraz zasadności definiowania pojęcia ,,cyberprzestrzeni” w polskim porządku prawnym w kontekście ujęcia tej problematyki w systemach prawnych innych państw oraz w prawie unijnym.

Do pojawiających się w toku debaty wątpliwości odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej uzasadniając celowość prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej koniecznością wypracowania podstaw prawnych dla podjęcia działań o charakterze zarówno strategicznym, jak też wykonawczym w tak newralgicznym segmencie bezpieczeństwa narodowego, jakim jest ochrona cyberprzestrzeni.

Szef BBN wskazał jednocześnie na obowiązujące już regulacje prawne w tej materii, m.in. implementowaną do polskiego porządku prawnego Konwencję Rady Europy z 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości, informując o trwających procesach legislacyjnych w innych państwach – w tym w USA – których celem jest prawne wyeksponowanie cyberprzestrzeni jako sfery potencjalnych zagrożeń krajowych systemów bezpieczeństwa.

W tym kontekście Minister Koziej podkreślił, iż przyjęcie omawianej regulacji spowoduje, że Polska znajdzie się w czołówce krajów, które będą posiadały odpowiednie instrumentarium prawne w omawianym zakresie.

Po wysłuchaniu argumentów szefa BBN członkowie komisji przyjęli w głosowaniu sprawozdanie podkomisji – z poprawką wniesioną z inicjatywy BBN przez przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Stanisława Wziątka, konkretyzującą definicję zewnętrznego zagrożenia państwa – kończąc tym samym kolejny etap prac parlamentarnych nad tym projektem.

Zobacz także: