Gen. bryg. A. Reudowicz Kanclerzem OKW - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.09.2011

Gen. bryg. A. Reudowicz Kanclerzem OKW

W środę 14 września br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej w imieniu Prezydenta RP wręczył gen. bryg. Andrzejowi Reudowiczowi akt powołania na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.

Dowiedz się więcej o Orderze Krzyża Wojskowego

Gen. bryg. Andrzej Reudowicz od 1 lipca 2011 r. jest szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Od 1 sierpnia 2008 r. do 1 lipca 2011 r. był dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. dowodził VIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Wcześniej pełnił służbę m.in. jako: główny specjalista w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskich Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13. Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33. pułku zmechanizowanym.
 

***

Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach mówi, że Kapituła stoi na czele Orderu Krzyża Wojskowego i strzeże honoru orderu. Składa się z Kanclerza oraz pięciu członków. Powołuje ją na pięć lat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego. Pierwszy skład powołuje Prezydent RP spośród dwunastu pierwszych odznaczonych orderem.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

1.Opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi.
2.Może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.
3.Zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu.
4.Może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.

Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:

1.O pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.
2.Stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Kapituła może zaproponować nadanie innej, niż proponowana, klasy orderu.

Członkami Kapituły mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Prezydenta RP.

***

Order Krzyża Wojskowego

Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ustawą z dnia 18 października 2006 r. „o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach”.

Ustanowienie orderu wyszło naprzeciw oczekiwaniom środowisk wojskowych, a szczególnie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Dotychczasowe ustawodawstwo stanowiło, że ordery i odznaczenia wojenne: Order Wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z Mieczami, mogą być nadawane w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od jej zakończenia, za czyny dokonane w czasie wojny.

Order Krzyża Wojskowego jest z kolei nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Nazwa orderu – Order Krzyża Wojskowego – odpowiada historycznej, potocznej nazwie najstarszego polskiego odznaczenia wojskowego Virtuti Militari i przywraca to pojęcie współczesnym Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyżem Wojskowym bowiem zwyczajowo nazywano Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego, a Order Wojskowy Polski z czasów Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego zwano z kolei Krzyżem Wojskowym Polskim.

Order nawiązuje do najstarszej polskiej tradycji odznaczeniowej także podziałem na trzy klasy, a jednocześnie odpowiada współczesnej i perspektywicznej skali zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach wsparcia pokoju i operacjach przeciw terroryzmowi.

Symbolika i kolorystyka Orderu Krzyża Wojskowego nawiązuje do tradycji oręża polskiego. Order Krzyża Wojskowego ma kształt krzyża kawalerskiego. Krzyż zwieńczony jest koroną Chrobrego, na jego awersie znajduje się srebrny orzeł państwowy, zaś na rewersie wizerunek miecza koronacyjnego Piastów – Szczerbca oraz napis „Milito pro Patria” – „Walczę dla Ojczyzny”, stanowiący dewizę Orderu i nawiązujący do szczytnych celów, jakie na przestrzeni wieków przyświecały kolejnym pokoleniom żołnierzy polskich składającym przysięgę wojskową. Wstęga orderowa ma barwę granatową z karmazynowymi paskami po bokach, co stanowi nawiązanie do tradycyjnie polskiej barwy munduru wojskowego z okresu, kiedy powstawał mundur narodowy.