Delegacja stowarzyszenia „Peacekeeperów” w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.12.2011

Delegacja stowarzyszenia „Peacekeeperów” w BBN

W poniedziałek 12 grudnia br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej przyjął przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ (SKMP ONZ). Delegacji przewodniczył gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Woźniak prezes zarządu głównego stowarzyszenia, który udekorował ministra S. Kozieja medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”.

W trakcie spotkania delegaci stowarzyszenia przekazali informację na temat III Krajowego Zjazdu Delegatów SKMP ONZ, który odbył się w październiku br. oraz o zadaniach i celach wynikających z uchwał podjętych w trakcie zjazdu. Ponadto rozmówcy podzielili się swoimi refleksjami na temat możliwości zintegrowania działań, funkcjonujących obecnie w kraju kilku środowisk skupiających uczestników misji poza granicami państwa – byłych i obecnych żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osoby cywilne.

Podczas spotkania poruszona została także kwestia ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która wejdzie w życie w marcu przyszłego roku.

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji pokojowych ONZ zostało zarejestrowane w maju 1999 r., a w październiku tego roku odbył się I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, na którym wybrano władze naczelne. Na początku 2011 r. w stowarzyszeniu funkcjonowało 48 kół w większych garnizonach na terenie całego kraju. Stowarzyszenie liczy obecnie  ok. 3 tys. członków, w tym kilkadziesiąt kobiet.

Członkami SKMP ONZ mogą być obywatele polscy, którzy uczestniczyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, prowadzonych pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Do stowarzyszenia mogą wstępować żołnierze służby czynnej, rezerwy i w stanie spoczynku, jak również osoby cywilne. Głównymi celami programowymi stowarzyszenia są: reprezentowanie i obrona interesów kombatantów misji pokojowych wobec władz państwowych, wojskowych i samorządowych; rozpoznawanie sytuacji socjalno-bytowej kombatantów misji pokojowych i rodzin po poległych i zmarłych kolegach i udzielanie – w miarę posiadanych możliwości – pomocy materialnej; popularyzowanie w polskim społeczeństwie, a zwłaszcza młodzieży, celów i zadań misji pokojowych.

Warto zaznaczyć, że w ponad 40 państwach Europy, Ameryki, Azji i Australii byli uczestnicy misji pokojowych powołali do życia tego rodzaju stowarzyszenia. Najstarsze powstało w Norwegii w 1960 r.

Dzień „Peacekeepera”
Stowarzyszenie Kombatantów Misji pokojowych ONZ 29 maja każdego roku organizuje na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych. Ten dzień na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych (w Polsce jest to Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa). Patronem Dnia jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło święto w 2002 roku, na pamiątkę podjęcia pierwszej decyzji 29 maja 1948 r. o rozmieszczeniu wojskowych obserwatorów Narodów Zjednoczonych, których zadaniem był nadzorowanie utrzymywania rozejmu podczas konfliktu arabsko-izraelskiego. Od 1953 roku Polska uczestniczyła w 72 misjach w 39 państwach. Ponad 95 tys. Polaków, głównie żołnierzy i pracowników wojska oraz ok. 3 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA pełniło i pełni służbę poza granicami państwa.

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa
W marcu 2012 roku wejdzie w życie podpisana przez Prezydenta RP 7 września 2011 r., ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.(Dz. U. Nr 205 z 29.09. 2011 r., poz. 1203). Podstawowym celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Ustawa reguluje uprawnienia przyznane osobom biorącym udział w misjach poza granicami kraju które uzyskały status weterana misji pokojowej bądź weterana poszkodowanego misji pokojowej.

Regulacja m.in. przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym:

  • uprawnienia związane z ich uhonorowaniem
  • uprawnienia związane ze świadczeniami opieki zdrowotnej
  • uprawnienia związane z pomocą w finansowaniu nauki i uprawnieniami socjalnymi
  • uprawnienia pracownicze
  • uprawnienia związane z możliwością przyznania dodatku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką.