V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

08.03.2012

V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

Rekrutacja kandydatów na Wakacyjne Staże Studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego została zakończona.

25 maja 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej komisja rekrutacyjna, składająca się z przedstawicieli BBN i AON, przeprowadziła egzaminy kwalifikacyjne na Wakacyjny Staż Studencki w BBN. Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. dr Zdzisław Lachowski – przewodniczący (BBN)
2. Marek Ajnenkiel – zastępca przewodniczącego (BBN)
3. Agnieszka Adamusińska (BBN)
4. płk dr hab. Tomasz Kośmider (AON)
5. dr Krzysztof Loranty (AON)
6. dr Bogdan Michailiuk (AON)
7. ppłk dr Dariusz Nowak (AON)
8. Przemysław Pacuła (BBN)
9. Paulina Piasecka (BBN)
10. ppłk dr Andrzej Pieczywok (AON)
11. dr Zenon Smutniak (AON)
12. Adam Szarota (BBN)
13. Albert Taras (BBN)

przeprowadziła egzamin pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną oceniającą ogólną wiedzę kandydatów; zdolność analitycznego myślenia, a w szczególności wyciągania wniosków i łączenia bieżącej sytuacji ze zdarzeniami historycznymi; zdolność formułowania i uzasadniania scenariuszy zdarzeń przyszłych.

Do egzaminu pisemnego przystąpiło 90 kandydatów. Na rozmowę kwalifikacyjną zostało zaproszonych 67 studentów, którzy z części pisemnej uzyskali najwyższą liczbę punktów.

***

Osoby zakwalifikowane otrzymały propozycję bezpłatnego miesięcznego stażu w BBN. Pierwszeństwo wyboru miesiąca odbycia stażu (lipiec, sierpień, wrzesień) należy do osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student jest zobligowany do przedstawienia:

  • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • zgody dziekana do odbycia stażu (w przypadku tegorocznych absolwentów studiów wyższych – zaświadczenie o ukończeniu studiów).

Tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest dostarczenie wymaganych dokumentów pierwszego dnia stażu.

Ważne: Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Na wniosek stażysty, zamieszkałego poza Warszawą, w trakcie stażu organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Domu Studenta AON na koszt BBN (Regulamin V edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego & 4 pkt 6).

Osoby, które ukończą miesięczny staż w BBN otrzymają Certyfikat Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Raport Oceny Stażysty.

 ***

Od pierwszej edycji staże w BBN cieszą się rosnącą popularnością i po pięciu latach wspólnej pracy stały się prestiżową formą zdobywania doświadczenia na tak wysokim szczeblu administracyjnym. W ubiegłym roku o miesięczny staż w BBN ubiegało się aż 17 kandydatów na jedno miejsce.

KONTAKT:

(22) 695 18 77/75
staze@bbn.gov.pl

Nasz program przeznaczony jest dla ludzi młodych, ambitnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, w tym obronności, spraw wewnętrznych i administracji. Ofertę kierujemy do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy są na lub po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 30 lat. Podstawowym wymogiem stawianym przed studentami jest średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów, która nie może być niższa niż 4,0.

Laureatom konkursu zapewniamy miesięczny staż w wybra-
nym przez siebie departamencie BBN oraz – osobom spoza Warszawy – bezpłatne zakwaterowanie podczas jego trwania. Po zakończeniu praktyki student otrzyma od Szefa BBN certyfikat potwierdzający ukończenie stażu, jak również raport podsumowujący jego miesięczną pracę. Do niej zaliczać się będzie m.in. przygotowywanie pod okiem ekspertów Biura notatek i analiz, jak również udział w spotkaniach służbowych, seminariach, konferencjach, a także posiedzeniach komisji sejmowych. Staż w BBN jest bezpłatny.