Sympozjum naukowe: Profesjonalna armia w teorii i praktyce - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.04.2012

Sympozjum naukowe: Profesjonalna armia w teorii i praktyce

W środę 18 kwietnia br. w Akademii Obrony Narodowej odbyło się sympozjum naukowe podyplomowego studium polityki obronnej (PSPO) pt. „Profesjonalna armia w teorii i praktyce” zorganizowane przez Katedrę Strategii i Geostaregii Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Celem sympozjum było dokonanie analizy procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP: przesłanek decyzji o zmianie modelu funkcjonowania armii na zawodowy, zaawansowania procesu profesjonalizacji oraz planowanych reform w zakresie transformacji podsystemu wojskowego. Oprócz słuchaczy PSPO w sympozjum uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz szeregu instytucji zaangażowanych w proces profesjonalizacji.

Wystąpienie inauguracyjne na temat strategicznych problemów profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP wygłosił szef BBN Stanisław Koziej.

Minister Koziej podkreślił, że profesjonalizacja sił zbrojnych jest procesem ciągłym, niekończącym się wraz z zawieszeniem poboru i uzawodowieniem służby wojskowej, obejmującym praktycznie wszystkie sfery wojska, które można w uproszczeniu ująć w trzech kategoriach: żołnierz, uzbrojenie, organizacja. Ochotniczy, dobrowolny charakter służby zawodowej nie może jednak usprawiedliwiać obniżania kryteriów naboru do służby, ani wymogów dotyczących poziomu wykształcenia w stosunku do kandydatów dobrowolnie podejmujących to wyzwanie. Prowadziłoby to do selekcji negatywnej, zaprzeczającej idei profesjonalnej armii.

Zmianę jakościową w sferze uzbrojenia może pomóc osiągnąć strategia przeskoku generacyjnego, tzn. pominięcia jednej lub kilku generacji sprzętu i uzbrojenia, a także unikania wdrażania modeli wycofywanych przez bardziej zaawansowanych technicznie sojuszników. Tylko w ten sposób można dogonić najlepszych.

Minister S. Koziej scharakteryzował krótko trzy priorytetowe obszary modernizacji technicznej sił zbrojnych nakreślone przez Prezydenta RP, którymi są: systemy informacyjne, obrona powietrzna (w tym przeciwrakietowa) oraz mobilność wojsk lądowych (śmigłowce).

Szef BBN stwierdził również, że profesjonalna armia, to armia profesjonalnie zorganizowana. Filozofia połączoności (jointness) powinna prowadzić do wyodrębnienia trzech funkcji: planowania strategicznego, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. Siły Zbrojne RP wymagają dodatkowo konsolidacji organizacyjnej – stopniowego przechodzenia z systemu garnizonowego do systemu bazowego.

Minister zakończył swoje wystąpienie przesłaniem do słuchaczy PSPO podkreślając, że to m.in właśnie oni będą organizatorami procesu profesjonalizacji sił zbrojnych, w ramach którego pozostało jeszcze wiele do zrobienia.