Prezydent przesłał projekt nowelizacji ustawy w sprawie finansowania programu obrony przeciwrakietowej do Marszałka Sejmu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.09.2012

Prezydent przesłał projekt nowelizacji ustawy w sprawie finansowania programu obrony przeciwrakietowej do Marszałka Sejmu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, korzystając z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej, 24 września br. przesłał do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  • prezydent.pl
    prezydent.pl
  • prezydent.pl
    prezydent.pl
  • prezydent.pl
    prezydent.pl

Intencją inicjatywy prezydenckiej jest ustanowienie mechanizmu wzmacniającego w perspektywie wieloletniej stabilność finansowania najważniejszego i najpilniejszego z priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na nadchodzącą dekadę, jakim jest wyposażenie ich w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej. Priorytet taki został ustalony w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2011 r. określającym główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022.

Warto podkreślić, że Prezydentowi RP zależy na uzyskaniu konsensu i poparcia wszystkich sił politycznych dla tego najważniejszego dla polskiego wojska programu modernizacyjnego. Z powyższych względów ta kwestia była już przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył propozycję spotkań informacyjnych, wyjaśniających i konsultacyjnych wszystkim klubom parlamentarnym.

Bronisław Komorowski w podpisanym projekcie ustawy proponuje, aby korzystając z obowiązujących przepisów, gwarantujących przeznaczanie 1,95 proc. PKB na obronność, coroczny przyrost budżetu MON, wynikający ze wzrostu gospodarczego, przeznaczać na budowę nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej. Wejście w życie projektowanej ustawy nie pociąga więc za sobą dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. Projekt zyskał poparcie w stanowisku rządu w sprawie rozwoju systemu obrony powietrznej z 11 września br.

Na podstawie obecnych prognoz dotyczących wzrostu PKB ocenia się, że przyjęcie proponowanego rozwiązania pozwoliłoby uzyskać na ww. cel w latach 2014-2023 kwotę w przedziale 8-12 mld zł.

Rok 2013 zostanie wykorzystany na zaplanowanie i przygotowanie procedur umożliwiających finansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej począwszy od 2014 r.

Istotą realizacji tego priorytetowego zadania jest wyposażenie armii w zdolności zwalczania rakiet najkrótszego i krótkiego zasięgu oraz rakiet średniego zasięgu w ich końcowej (uderzeniowej) fazie lotu. System polskiej obrony przeciwrakietowej będzie w pełni kompatybilny i zintegrowany z systemem NATO. Będzie także zdolny do samodzielnego użycia, w szczególności w przeciwstawianiu się szantażom rakietowym oraz ewentualnym atakom z zaskoczenia. W jego skład wejdą autonomiczne, mobilne moduły przeciwrakietowe połączone zintegrowanym systemem rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem. Charakteryzować go powinna zdolność do elastycznego (manewrowego) koncentrowania wysiłku na określonych kierunkach zagrożeń lub do osłony najbardziej zagrożonych w danym momencie ważnych obiektów, bądź też osłony kontyngentu w operacjach poza granicami kraju.

Budowa systemu, uwzględniając model finansowania, będzie polegała na stopniowym wprowadzaniu do wyposażenia wojska kolejnych modułów. W ciągu dekady możliwe jest uzyskanie poziomu zdolności niezbędnego do osłony operacyjnego zgrupowania wojsk lub kilku ważnych obiektów o charakterze stacjonarnym.

Ocena obecnych i prognozowanych warunków bezpieczeństwa Polski przeprowadzona w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje, że zagrożenia rakietowe są jedną z głównych – obok cyberzagrożeń – form groźby użycia lub ewentualnego użycia siły przeciwko Polsce. Już dzisiaj rakiety są, a w rezultacie przyspieszonej proliferacji technologii rakietowych będą, podstawowym nośnikiem militarnego potencjału uderzeniowego. Charakteryzują się przy tym zdolnościami ataku z zaskoczenia. Dlatego bez zdolności obrony przed nimi, bez możliwości radzenia sobie w rakietowym środowisku walki zbrojnej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie mogłyby być skutecznym środkiem zapewniania bezpieczeństwa Polski: zarówno w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego, jak i w bieżącym przeciwstawianiu się możliwym naciskom, presji lub szantażom polityczno-militarnym. Wynika stąd strategiczna i operacyjna konieczność wyposażenia ich w zdolności obrony przeciwrakietowej, których w tej chwili nie posiadają.

Z uwagi na duży koszt takiego programu celowe, a wręcz konieczne, jest wprowadzenie zewnętrznego w stosunku do procesów planistycznych w wojsku mechanizmu gwarantującego konsekwentne, zdyscyplinowane w perspektywie wieloletniej, przeznaczanie środków finansowych na ten priorytet, często kosztem innych, mniej ważnych zadań.

Drugą ważną przesłanką uzasadniającą wprowadzenie proponowanego rozwiązania jest potrzeba stworzenia warunków finansowych do udziału w budowie sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej. Na szczytach w Lizbonie i Chicago wspólnie zdecydowaliśmy w ramach NATO, że w Europie będzie budowany taki system. Z racji naszego granicznego położenia Polska jest szczególnie zainteresowana terminową i pełną realizacją tego sojuszniczego zadania. Aby móc korzystać z systemu sojuszniczego, trzeba w nim uczestniczyć, trzeba wnieść do niego swój realny wkład w postaci narodowego potencjału przeciwrakietowego.
 

Skierowanie projektu ustawy do Sejmu kończy koncepcyjną fazę prac nad uruchomieniem budowy polskiej obrony przeciwrakietowej i rozpoczyna procedurę legislacyjną w Parlamencie.