Dziennikarskie Forum Bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.11.2012

Dziennikarskie Forum Bezpieczeństwa

W środę 21 listopada br. odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu dyskusji upowszechniających rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), które zostały przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 8 listopada br. Gośćmi szefa BBN ministra Stanisława Kozieja byli dziennikarze i publicyści, którzy poparli główne wnioski SPBN, a zwłaszcza podstawowe jego przesłanie dotyczące konieczności budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.

Podczas spotkania szef BBN minister S. Koziej zwrócił szczególną uwagę na prognozę środowiska bezpieczeństwa Polski w otoczeniu globalnym i regionalnym, sformułowaną w postaci trzech scenariuszy możliwego rozwoju sytuacji bezpieczeństwa. Scenariusze opracowane zostały przez zespół problemowy kierowany przez dr. hab. Jerzego M. Nowaka. Szef BBN omówił również organizację SPBN, przedstawił wnioski oraz zapoznał uczestników z głównymi rekomendacjami.

W czasie dyskusji dziennikarze i publicyści wypowiadali się w sprawach dotyczących polskiego członkostwa w strukturach NATO i Unii Europejskiej, konsolidowania NATO wokół funkcji obronnej i wzmacniania polskiej samodzielności obronnej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania była sytuacja po wycofaniu sił ISAF z Afganistanu oraz przyszłość NATO w tym kontekście. Ożywioną dyskusję wywołały kwestie modernizacji Sił Zbrojnych RP, budowy nowego systemu dowodzenia i kierowania SZ RP, reformy służb specjalnych oraz sposobu i zakresu wdrażania rekomendacji SPBN.

Podsumowując spotkanie szef BBN ustosunkował się do większości przedstawionych przez gości tez oraz podziękował za  uwagi. Jednocześnie poinformował, że kolejne spotkanie w ramach Dziennikarskiego Forum Bezpieczeństwa dotyczyć będzie systemu dowodzenia i kierowania SZ RP.

***

PRACE NAD SPBN (część II)

Zespół Oceny Środowiska Bezpieczeństwa, drugi spośród czterech zespołów problemowych Komisji SPBN, rozpoczął prace w lutym 2011 r. Jego  najważniejszym zadaniem było sporządzenie prognozy rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w aspekcie globalnym, regionalnym (europejskim) i wewnętrznym na podstawie interesów narodowych i celów strategicznych wypracowanych przez zespół I. Realizacja zadania polegała na opracowaniu odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki wpływ na warunki bezpieczeństwa Polski (szanse, wyzwania, zagrożenia i ryzyka) mogą mieć pozytywne i negatywne tendencje kształtowania się zjawisk i procesów międzypaństwowych w wymiarze globalnym w perspektywie 20 lat?
2. Jaki wpływ na warunki bezpieczeństwa Polski (szanse, wyzwania, zagrożenia i ryzyka) mogą mieć pozytywne i negatywne tendencje kształtowania się zjawisk i procesów międzypaństwowych w wymiarze regionalnym w perspektywie 20 lat?
3. Jak i pod wpływem jakich czynników mogą kształtować się krajowe warunki (szanse, wyzwania, zagrożenia i ryzyka) bezpieczeństwa Polski w wymiarach politycznym, społecznym, ekonomicznym w perspektywie 20 lat?
4. Jakie mogą być prawdopodobne strategiczne scenariusze kształtowania się przyszłych warunków bezpieczeństwa Polski?

Prawdopodobny rozwój sytuacji rozpisany został na trzy scenariusze: ewolucyjny (oparty na założeniu, że w ciągu najbliższych dwóch dekad kontynuowane będą – zwłaszcza w Europie – bieżące trendy rozwoju), integracyjny (zakładający, że światowa – w tym europejska społeczność zechce i potrafi wykorzystać wszystkie szanse dla bezpieczeństwa, jakie zarysują się
w nadchodzących dekadach) oraz dezintegracyjny (przewidujący możliwość, że ilość i jakość zagrożeń i ryzyk dla bezpieczeństwa będzie na tyle istotna, że mogłoby to doprowadzić do dezintegracji obecnego systemu bezpieczeństwa światowego, europejskiego lub narodowego). Scenariusz ewolucyjny został uznany za najbardziej prawdopodobny.

Zespół zrealizował postawione mu zadanie w dwóch etapach: w pierwszym przygotował kompleksową ocenę i prognozę rozwoju sytuacji bezpieczeństwa RP w wymiarze globalnym regionalnym i krajowym przez pryzmat szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń. W drugim etapie dokonał  weryfikacji prognoz na podstawie analizy sprzężeń zwrotnych, jakie pojawiły się w rezultacie pracy pozostałych zespołów problemowych. W wyniku uwzględnienia sprzężeń zwrotnych wprowadzone zostały pewne korekty  przewidywanych scenariuszy strategicznych w perspektywie 20 lat.
W skład Zespołu Prognozy Środowiska Bezpieczeństwa wchodziło osiem osób. Przewodniczącym zespołu był dr hab. Jerzy M. Nowak, jego zastępcą - prof. dr hab. Edward Haliżak.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

  • dr hab. Jerzy M. NOWAK
  • prof. dr hab. Edward  HALIŻAK
  • prof. dr hab. Stanisław PARZYMIES
  • prof. dr hab. Marek PIETRAŚ
  • dr Andrzej TOWPIK
  • dr Edward KIREJCZYK
  • dr Witold SKOMRA
  • Adam BALCER
  • Ewa MAZUR-CIEŚLIK - koordynator BBN


Na potrzeby zespołu II opracowano 14 ekspertyz, poświęconych m.in. problemom demograficznym RP, bezpieczeństwu ekonomicznemu, cyberzagrożeniom i cyberbezpieczeństwu, szansom i zagrożeniom dla Polski wynikającym z ewentualnego przystąpienia do strefy euro. W toku prac Zespół odbył cztery seminaria i spotkania robocze, zaś przewodniczący i jego zastępca uczestniczyli w Kolegium Przewodniczących Zespołów Problemowych. Wyniki prac nad prognozą sytuacji bezpieczeństwa RP w perspektywie 20 lat  zaprezentowane zostały podczas konferencji plenarnej, która odbyła się 16 czerwca 2011 r.

Materiały wypracowane przez Zespół stanowiły podstawę do pracy dla pozostałych Zespołów Problemowych, w tym przede wszystkim dla Zespołu Koncepcji Działań Strategicznych.