Szef BBN: "Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2013 roku" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

02.01.2013

Szef BBN: "Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2013 roku"

Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie bezpieczeństwa, które czekają Polskę w 2013 r., można ująć w postaci swoistej kwadrygi czterech wymiarów bezpieczeństwa: strategicznego, międzynarodowego, militarnego i pozamilitarnego.

Na poziomie strategicznym rok 2013 stał będzie pod znakiem wdrażania podstawowych wniosków i rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN). Oznacza to przede wszystkim ukazanie się pierwszej w historii Polski Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego, jako swego rodzaju edukacyjnego przewodnika i podręcznika w sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla wszystkich struktur państwa, podmiotów niepaństwowych i obywateli. Na podstawie wniosków SPBN przygotowana zostanie także nowa, zintegrowana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, czyli najogólniejsza koncepcja działania państwa w sferze bezpieczeństwa – zastępująca obecnie obowiązujący dokument z 2007 r. W ślad za nią znowelizowana powinna być Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, będąca niejawnym dokumentem wykonawczym do Strategii, określającym zadania dla wszystkich struktur państwa na czas ewentualnego zagrożenia i wojny.

W międzynarodowym wymiarze polskiego bezpieczeństwa ważnym wydarzeniem w 2013 r. będzie przeprowadzenie jesienią przedostatniego etapu wycofywania polskich wojsk z Afganistanu. Jednocześnie w NATO odbędzie się debata o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Sojuszu: jakie powinno być poafgańskie NATO? Polska będzie zabiegać, aby był to sojusz konsolidujący się w większym stopniu wokół swojej podstawowej funkcji zapewniania bezpieczeństwa państw członkowskich. Zbieżna z tym kierunkiem myślenia jest treść planowanego na ten rok sojuszniczego ćwiczenia „Steadfast Jazz”. Pod koniec roku odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE, drugiemu zewnętrznemu filarowi bezpieczeństwa Polski. Dlatego w tym roku RP zabiegać będzie o strategiczne wzmocnienie tego filaru poprzez przygotowywanie – m.in. z polskiej inicjatywy – Europejskiej Strategii Globalnej oraz – w ślad za tym – inspirowanie prac nad nowelizacją obecnej Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa.

W bezpieczeństwie militarnym zwrócić uwagę należy na trzy wydarzenia. Na początku roku powinna zostać przyjęta ustawa o finansowaniu programu obrony przeciwrakietowej, co umożliwi zakończenie w 2013 r. pełnego przygotowania realizacji tego najważniejszego priorytetu modernizacyjnego polskiego wojska na nadchodzącą dekadę. Przedsięwzięciem organizacyjnym o strategicznym znaczeniu będzie uruchomienie reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, konsolidującej ten system wokół trzech podstawowych funkcji: planowania i nadzoru strategicznego (Sztab Generalny), codziennego dowodzenia ogólnego (Dowództwo Generalne) oraz dowodzenia operacyjnego użyciem wojska w misjach zagranicznych, sytuacjach kryzysowych i wojennych (Dowództwo Operacyjne). W połowie roku prezydent powoła nowych najwyższych dowódców strategicznych w związku z kończącymi się kadencjami obecnych. I wreszcie w 2013 r. trwać będą prace nad systemową reformą szkolnictwa wojskowego. 

W aspekcie pozamilitarnym jednym z najważniejszych wyzwań w 2013 r. będzie z pewnością ustawowe uregulowanie zasad eksploatacji złóż gazu łupkowego („Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym”). Nie ulega wątpliwości, że eksploatacja tych złóż w dłuższej perspektywie może przyczynić się do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego państwa. Drugie niezwykle ważne zadanie to wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Służyć temu powinno przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Stanisław Koziej

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego