Prace państw V4 nad europejską polityką bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.01.2013

Prace państw V4 nad europejską polityką bezpieczeństwa

W dniach 12-13 stycznia br. w rezydencji Prezydenta RP w Wiśle przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali nad możliwościami rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. W sesji podsumowującej wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski, dla którego polityka bezpieczeństwa europejskiego zajmuje szczególne miejsce w agendzie Polskiej aktywności w sferze międzynarodowej w 2013 roku.

Polska, sprawująca obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), stawia na jasne określenie kierunków działań Unii w tym zakresie. Jest to inicjatywa Prezydenta RP, który przemawiając na 48. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa zaapelował o podjęcie prac nad nową unijną strategią bezpieczeństwa. – Dojrzał czas, by Unia z całą powagą podeszła do swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie i w jej otoczeniu – mówił Bronisław Komorowski w swoim przemówieniu podczas głównej sesji konferencji.  W moim przekonaniu drogą do rewitalizacji wysiłku UE w sferze bezpieczeństwa powinno być podjęcie odkładanych prac nad nową strategią bezpieczeństwa Unii – zaznaczył. Państwa V4 zaliczamy do grona ważnych sojuszników tego procesu.

W odbywającej się w Wiśle roboczej naradzie zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wzięły udział reprezentacje sekretariatów rad bezpieczeństwa, Ministerstw Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jej celem było m.in. podjęcie prac nad wypracowaniem wspólnego stanowiska państw przed odbywającym się w grudniu 2013 r. spotkaniem Rady Europejskiej, poświęconym strategicznym kierunkom rozwoju polityki bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie szef BBN minister Stanisław Koziej podkreślił szczególną rolę Grupy Wyszehradzkiej w procesie wzmacniania bezpieczeństwa europejskiego. - W ramach formalnych i nieformalnych ugrupowań regionalnych należy podjąć próbę wypracowania katalogu wspólnych interesów i celów strategicznych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, które w przyszłości mogłyby stanowić fundament nowych strategicznych ram Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE – stwierdził szef BBN.

Część warsztatową podzielono na trzy części. Podczas pierwszej sesji przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W tym kontekście szef BBN zapoznał uczestników z katalogiem interesów narodowych i celów strategicznych. W sesji drugiej uczestnicy dokonali analizy interesów i celów w dziedzinie bezpieczeństwa pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Kolejną sesję poświęcono identyfikacji wspólnych interesów i celów państw Grupy Wyszehradzkiej w kontekście regionalnym oraz europejskim. Ponadto celem sesji trzeciej była próba określenia wspólnej misji Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

Na zakończenie warsztatów minister S. Koziej przedstawił plany działań BBN w sprawie nowego strategicznego dokumentu dla Unii, jakim jest Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Przekazał również uczestnikom opracowany przez BBN w 2012 r. dokument food for thought pt. „Strategiczne problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej”.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć kontynuowania współpracy w tym formacie.

***

1 lipca 2012 r. Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Celem Polski jest dalsze umacnianie pozycji państw regionu na forum międzynarodowym oraz konsolidacja efektów rozszerzenia Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka jest bowiem symbolem udanej transformacji ustrojowej, a współpraca w jej ramach została uznana za jeden z kluczowych elementów procesu integracji europejskiej, także w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.