Strategiczne Forum Bezpieczeństwa o reformie dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.01.2013

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa o reformie dowodzenia

Szef BBN rozpoczął cykl spotkań poświęconych planowanej reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Ich celem jest zapoznawanie uczestników z istotą i przesłankami jednej z najważniejszych reform ostatnich lat dotyczących armii – zanim stosowne rozwiązania zostaną skierowane pod obrady parlamentu i staną się przedmiotem publicznej dyskusji.

W odbywającym się w poniedziałek 21 stycznia br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkaniu wzięli udział Artur Bilski, Gromosław Czempiński, Tomasz Hypki, Andrzej Kiński, Wojciech Łuczak, Marek Madej, Marian Moraczewski, Wojciech Nurzyński, Łukasz Pacholski, Jarosław Rybak, Marek Sarjusz-Wolski, Bogusław Smólski, Tomasz Szatkowski i Przemysław Żurawski vel Grajewski.

- Dzięki proponowanym zmianom polepszone zostanie planowanie strategiczne w polskiej armii, wojsko będzie mogło szkolić się w sposób odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki, a system dowodzenia zostanie przygotowany do możliwie sprawnego funkcjonowania w warunkach zagrożenia i wojny – mówił minister S. Koziej, przedstawiając gościom korzyści płynące z wprowadzenia reformy.

Wg szefa BBN proponowane rozwiązania są też odpowiedzią na zmiany jakie zachodziły w siłach zbrojnych w ostatnich latach. W tym czasie o połowę zredukowana została liczebność wojska, natomiast powstały nowe centralne struktury dowodzenia. - Reforma ma za zadanie zniwelować tę niekorzystną dla funkcjonowania armii dysproporcję – stwierdził minister S. Koziej.

W trakcie dyskusji szef BBN odpowiadał m.in. na pytania gości dotyczące kwestii związanych z konstytucyjnością proponowanych zmian, wzajemnych relacji pomiędzy nowo powstałymi dowództwami, ewentualnej rotacji dowódców, zwiększenia cywilnej kontroli Ministra Obrony Narodowej nad armią a także przekształcenia systemu dowodzenia w czasie wojny. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do zasadności reformy. Na zakończenie szef BBN podziękował za udział w dyskusji oraz za przedstawione propozycje i argumenty, które będą mogły zostać wykorzystane w toku dalszych prac nad ustawą. 

Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zainicjowane zostały w 2011 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, natomiast projekt reformy opracowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Reforma polega na wprowadzeniu trzech zasadniczych zmian: uproszczeniu struktury, rozdzieleniu kompetencji i zbliżeniu struktur dowodzenia czasu „P” do struktur czasu „W” (co umożliwi przygotowanie konkretnych osób do funkcjonowania na stanowisku Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych).

Uproszczenie struktury obejmuje przekształcenie dowództw poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych (WL, SP, MW, WS) i Dowództwa Operacyjnego w dwa dowództwa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (zajmujące się bieżącym dowodzeniem i szkoleniem wojsk) oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (odpowiedzialne za dowodzenie wydzielonymi do operacji wojskowej jednostkami wojskowymi i pododdziałami SZ.

Rozdzielenie kompetencji dotyczy przede wszystkim Szefa Sztabu Generalnego WP. Polega to na wyłączeniu z jego kompetencji dowodzenia siłami zbrojnymi w imieniu Ministra ON. Szef SG WP będzie odpowiedzialny za planowanie strategiczne i długookresowy rozwój SZ).

Ostatni aspekt dotyczy stworzenia w czasie pokoju mechanizmu pozwalającego na przygotowanie organu dowodzenia (Naczelny Dowódca SZ) i jego dowództwa na czas wojny. Wiąże się to z proponowanym przekształceniem w warunkach wojennych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Naczelne Dowództwo SZ.

Przeprowadzenie reformy wymaga m.in. zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Jej realizacja nie wymaga zmian w Konstytucji RP. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 4 grudnia 2012 r. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w roku 2014.

***

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa jest cyklem spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poświęconych najważniejszym kwestiom polskiego bezpieczeństwa. W dyskusji udział biorą m.in. przedstawiciele świata akademickiego,  organizacji pozarządowych, a także eksperci, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w tej dziedzinie. Dotychczas w formule Forum odbyły się spotkania poświecone budowie systemu obrony przeciwrakietowej, a także omówieniu wniosków z pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.