Szef BBN dla Polish Defence Industry o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.05.2013

Szef BBN dla Polish Defence Industry o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Prezentujemy treść rozmowy z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministrem Stanisławem Koziejem na temat roli i zadań Grupy Wyszehradzkiej w obszarze bezpieczeństwa, jaka zamieszczona została w magazynie Polish Defence Industry (3/2013), wydawanym przez Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju. (Tłumaczenie na język polski znajduje się poniżej wersji oryginalnej)

THE VISEGRAD GROUP IS A COMMUNITY OF INTERESTS

The Visegrad Group can be an effective advocate of the interests of EU member states from Central Europe. What will be its biggest asset in the coming years? What are the challenges the Polish authorities in the V4 will face? Our questions will be answered by BBN chief, minister Stanisław Koziej.

22 years have passed since the creation of the Visegrad Group. Looking in retrospect, can you evaluate whether the group has fulfilled its objectives?
We started together – as "emigrants" from the communist bloc, wishing to return to the West. The Visegrad Group helped us with this. It has played an important role in the first post-Cold War enlargement of NATO. Today we are facing new challenges that we have to overcome together. Our relationship and common interests based on similar historical fate will help us. In recent years, Visegrad cooperation has reached a high level of intensity. This allows an increasing involvement of V4 in solving the growing problems of globalization, both at regional and European level.

The main objective was shared integration with Europe and the Atlantic area. Now that we are in the EU and NATO, what role do you think the V4 Group could play?
The Visegrad Group will support the initiatives that strengthen the cohesion of the region and contribute to its greater internal integration. This also applies to security. Over the last three years we have seen high intensity of actions and cooperation in the area of security and defense policy within the V4. The common position of the V4 countries was highlighted at a meeting of the presidents in V4 Strbske Pleso, Slovakia, before the NATO summit in Chicago, and also presented in the statement "Responsibility for a Strong NATO" adopted by the ministers of foreign affairs and defense of V4 in April 2012. It contained the expectations of the summit in Chicago, including the stress put on 

the importance of the transatlantic partnership, the need to maintain the Alliance's ability for collective defense, to ensure consistency in the development of the ability of NATO and the EU, a willingness to continue a dialogue based on reciprocity with Russia and the continuation of the NATO's enlargement and partnership policy. Defense cooperation is an important element of the Polish presidency of the Visegrad Group (1 July 2012 – 30 June 2013). Poland is looking for projects that will be beneficial for the evelopment of the Polish armed forces, and at the same time will increase the possibility of involvement of the Visegrad Group in the initiatives taken in by NATO and the European Union (Smart Defence, Pooling and Sharing). The Visegrad Group can play a special role in building strategic subjectivity of the European Union in the field of security. What I mean is a collective action to initiate work on amending the EU security strategy. 

What are the challenges the Polish authorities are currently facing within the V4? What is to be done and what are the main obstacles to further integration of the Group? 
We want the Visegrad Group to be more effective advocate of the interests of the EU Member States from Central Europe, and enable the articulation of positions that are important to the region and the EU. The Visegrad Group gives us the opportunity to foster a sense of participation in European affairs and stronger emphasis on the political role of Central European cooperation in the EU. Important elements would include communication and seeking opportunities to synchronize ways to further the interests of the V4 countries, highlighting of the objective common interests, as well as broad role of cohesion of the region and the EU. 

Will Poland be able to become a leader of V4 Group? Lack of success of the Eastern Partnership does not provide too many reasons for this.
If Poland aspired to become a leader, it would scare off the rest of the countries from cooperating. We show our way of thinking, and we urge others to look at the problem in the same way. This is better than the leader role. The strength of the Visegrad Group lies with its members' flexible approach to leading. We need to increase our presence in the Eastern Partnership region to support the development of civil society, democratization processes and implementation of EU standards. Countries of the region should work actively towards the development of relations with the Eastern Partnership's countries in the areas of Common Security and Defense Policy. EU's involvement in the East has a large stabilization potential. 

What do you think will be the biggest asset of the Visegrad Group in the coming years? 
The Visegrad Group, with its growing regional identity, despite the inherent differences between its members, became a model of successful regional cooperation. It could be considered an antidote to the emerging doubt about the idea of integration. The Visegrad Group has become the core of Central Europe as well as a reference point for other partners, including those from other continents. V4 has found a place in our consciousness in the political, social and cultural sphere, as well as in planning of business ventures. When speaking about the Visegrad Group, we are speaking about common interests, although we know that it does not mean unanimity. Strong, effective and determined Visegrad Group effectively strengthens the EU. 

***


Tłumaczenie rozmowy z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministrem Stanisławem Koziejem zamieszczonej w magazynie Polish Defence Industry (3/2013)

GRUPA WYSZEHRADZKA TO WSPÓLNOTA INTERESÓW

Minęły 22 lata od powołania Grupy Wyszehradzkiej. Czy z perspektywy czasu może Pan ocenić, czy grupa spełniła założone cele?

Zaczynaliśmy wspólnie – jako „wychodźcy” z obozu państw komunistycznych, pragnący wrócić na Zachód. Grupa Wyszechradzka nam w tym pomogła. Odegrała istotną rolę w pierwszym pozimnowojennym poszerzeniu NATO. Dziś mamy nowe wyzwania, które musimy wspólnie pokonać. Ułatwi nam to zadanie więź i wspólnota interesów oparte na zbliżonych losach historycznych. W ostatnich latach współpraca wyszehradzka osiągnęła wysoki poziom intensywności. Umożliwia to V4 coraz większe angażowanie się w rozwiązywanie narastających problemów ery globalizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i europejskim.

Głównymi założeniami była wspólna integracja z Europą i strefą atlantycką. Gdy już jesteśmy w Unii i NATO, jaką rolę Pana zdaniem mogłaby odgrywać Grupa V4?
Grupa Wyszehradzka będzie wspierać inicjatywy wzmacniające spójność naszego regionu i przyczyniające się do jego większej integracji wewnętrznej. Dotyczy to także sfery bezpieczeństwa. Na przestrzeni ostatnich 3 lat można mówić o dużej intensywności działań i współpracy w sferze polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach V4. Wspólne stanowisko państw V4 zostało podkreślone na spotkaniu prezydentów V4 na Słowacji w Strbskim Pleso przed szczytem NATO w Chicago, a także przedstawione w deklaracji „Responsibility for a Strong NATO”, przyjętej przez ministrów spraw zagranicznych i obrony V4 w kwietniu 2012 r. Zawierała ona oczekiwania wobec szczytu w Chicago, w tym podkreślenie znaczenia partnerstwa transatlantyckiego, potrzebę utrzymania zdolności Sojuszu do kolektywnej obrony, zapewnienie spójności w rozwoju zdolności w NATO i UE, gotowość do opartego na wzajemności dialogu z Rosją oraz kontynuację polityki rozszerzenia i polityki partnerstw Sojuszu.

Współpraca obronna jest ważnym elementem programu polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013). Polska poszukuje projektów, które będą korzystne dla rozwoju polskich sił zbrojnych, a jednocześnie będą zwiększały możliwość zaangażowania państw Grupy Wyszehradzkiej w inicjatywy podejmowane w ramach NATO i Unii Europejskiej (smart defence i pooling and sharing).

Szczególną rolę Grupa Wyszechradzka może odegrać w budowaniu strategicznej podmiotowości Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Mam na myśli wspólne działanie na rzecz zainicjowania prac nad nowelizacją strategii bezpieczeństwa UE.

Jakie obecnie stoją wyzwania przed władzami RP w ramach V4? Co jest do zrobienia i jakie są główne przeszkody na drodze do dalszej integracji państw Grupy?
Chcemy, aby Grupa Wyszehradzka była coraz skuteczniejszym rzecznikiem interesów państw członkowskich UE z Europy Środkowej, a także umożliwiała artykułowanie stanowisk ważnych z punktu widzenia regionu i całej UE. Grupa Wyszehradzka daje możliwość wzmocnienia poczucia partycypacji w sprawach europejskich oraz silniejsze akcentowanie politycznej roli współpracy środkowoeuropejskiej w UE. Istotna będzie komunikacja i szukanie możliwości synchronizowania sposobów realizacji interesów państw V4 oraz uwypuklanie obiektywnej wspólnoty interesów, a także roli szeroko rozumianej spójności regionu i całej UE.

Czy Polska jest w stanie wykreować się na lidera Grupy V4? Brak sukcesów Partnerstwa Wschodniego nie daje do tego wielu powodów.
Jeśli Polska kreowałaby się na lidera, odstraszyłoby to pozostałych od współpracy. Pokazujemy nasz sposób myślenia i namawiamy, by inni spojrzeli na dany problem podobnie. To jest lepsze od roli lidera. Siłą Grupy Wyszehradzkiej jest elastyczne podejście jej członków do liderowania. Powinniśmy zwiększać naszą obecność na obszarze Partnerstwa Wschodniego, wspierać tam budowanie społeczeństwa obywatelskiego, procesy demokratyzacyjne oraz przybliżanie do standardów Unii Europejskiej. Kraje naszego regionu powinny szczególnie intensywnie zabiegać o rozwój stosunków z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Zaangażowanie UE na Wschodzie ma duży potencjał stabilizacyjny.

Co Pana zdaniem będzie największym atutem Grupy Wyszehradzkiej w nadchodzących latach?
Grupa Wyszehradzka, z rosnącą tożsamością regionalną, osiągniętą mimo naturalnych różnic między jej członkami, stała się wzorem udanej współpracy regionalnej. Stanowi swoiste antidotum na pojawiające się zwątpienia w ideę integracji. Grupa Wyszehradzka stała się jądrem Europy Środkowej oraz punktem odniesienia dla innych partnerów, w tym także z innych kontynentów. V4 znalazła miejsce w naszej świadomości w sferze politycznej, społecznej i kulturalnej, a także w planowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Mówiąc o Grupie Wyszehradzkiej, mówimy o wspólnocie interesów, choć wiemy, że nie oznacza ona jednomyślności. Silna, skuteczna i zdeterminowana Grupa Wyszehradzka efektywnie wzmacnia jednak UE.

***