Posłowie sejmowej komisji obrony poparli ustawę reformującą system dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.06.2013

Posłowie sejmowej komisji obrony poparli ustawę reformującą system dowodzenia

W środę 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawione zostało sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W posiedzeniu uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej oraz reprezentujący Ministra Obrony Narodowej sekretarz stanu Czesław Mroczek.

W wyniku głosowania komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji uwzględniając redakcyjne doprecyzowanie zapisu dotyczącego następstwa prawnego dotychczasowych dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

Po przygotowaniu stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zgodności aktu prawnego z prawem Unii Europejskiej, ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu do drugiego czytania. Na posła sprawozdawcę, prezentującego Sejmowi stanowisko komisji, wybrany został przewodniczący komisji poseł Stefan Niesiołowski.

***

Konsolidacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP została ujęta jako jeden z priorytetów w "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022", podpisanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w listopadzie 2011 r. Powstały z inspiracji prezydenta projekt założeń do zmian w ustawach został przyjęty przez rząd 4 grudnia 2012 r.

Planowana reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym oraz ujednolicenie systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, składające się ze struktur sztabowych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

ZOBACZ WIĘCEJ