Sztandar dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.06.2013

Sztandar dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniach 13-14 czerwca br. w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody 32. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) połączone z wręczeniem sztandaru Zarządowi Głównemu Związku. W uroczystościach Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował gen. Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Dwudniowe uroczystości odbyły się pod patronatem Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego i Prezydenta Miasta Gniezna. Ciąg przedsięwzięć poprzedził XV Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” połączony z konferencją popularno-naukową pt. „Polsko-niemieckie pojednanie elementem patriotycznego wychowania młodzieży”, które odbyły się w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie. Ich celem było podsumowanie i uhonorowanie korespondentów oraz autorów publikacji za miniony rok, a w ramach konferencji prezentacja problematyki związanej z działalnością Związku oraz innych organizacji pozarządowych na polu edukowania społeczeństwa w różnych sferach obronności i bezpieczeństwa.

Drugi dzień obchodów rozpoczął się Mszą Świętą w gnieźnieńskim Kościele Garnizonowym. Nastęnie na rynku miejskim odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu ZŻWP. Sztandar poświęcił prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Wbicia jednego z gwoździ honorowych w imieniu ministra Stanisława Kozieja szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dokonał dyrektor Lech Konopka. Wręczenia sztandaru, które odbyło się w asyście żołnierzy z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza (3SLT), dokonał Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Waldemar Skrzypczak reprezentujący ministra obrony narodowej.

Na uroczystości przybyli również adm. floty Tomasz Mathea dowódca Marynarki Wojennej, gen. bryg. Andrzej Danielewski zastępca Szefa Szkolenia-Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych reprezentujący Dowódcę Wojsk Lądowych, płk dypl. pil. Sławomir Żakowski dowódca 3. SLT w imieniu Dowódcy Sił Powietrznych, gen. dyw. (r.) Jan Kempara prezes Związku Polskich Spadochroniarzy oraz włodarze miasta i powiatu gnieźnieńskiego.

Obchody zakończyło uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP a po nim koncert Centralnego Zespołu Artystycznego WP.

***

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP)

ZŻWP jest organizacją pozarządową, proobronną, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Posiada 16. Zarządów Wojewódzkich oraz 27 Zarządów Rejonowych. Koła Związku funkcjonują na terenie wszystkich garnizonów wojskowych. Związek współpracuje m.in z Ministerstwem Obrony Narodowej. W 2011 r. w związku z obchodami 30-lecia Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował list do członków Związku, a szef BBN złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Związek prowadzi działalność w trzech obszarach - działalności proobronnej, działalności socjalno-zdrowotnej oraz socjalnej. 

Związek przestrzega statutowej zasady neutralności partyjnej, prowadzi działalność na rzecz krzewienia patriotyzmu, właściwego postrzegania w społeczeństwie problematyki obronnej kraju, umacniania zdolności obronnych SZ RP. Swą działalność patriotyczno-obronną Związek realizuje głównie poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowo-obronnym oraz sympozjów i konferencji szkoleniowo-metodycznych na temat udziału żołnierzy rezerwy w systemie obronnym państwa. Działający przy Zarządzie Głównym Związku Zespół Promocji Spraw Obronnych udziela konsultacji oraz opracowuje opinie podstawowych aktów prawnych dotyczących problematyki obronnej, w tym ustaw związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP.

Głównymi formami działalności w sferze socjalno-zdrowotnej jest rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie opieki specjalnej dla samotnych
i obłożnie chorych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielanie pomocy i poradnictwa w sprawach mieszkaniowych trudnych sytuacjach życiowych oraz przy organizowaniu pogrzebów. Związek jest ponadto inspiratorem szerokiej akcji protestacyjnej zmierzającej do zachowania wszystkim żołnierzom zawodowym jednolitego systemu emerytalnego z płacową zasadą waloryzacji świadczeń. Prowadzona jest również Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, która udziela wsparcia finansowego w sytuacjach losowych oraz przy zakupie protez i urządzeń rehabilitacyjnych.

Podstawowymi formami działalności społecznej Związku jest kultywowanie tradycji oręża polskiego, organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne oraz utrzymywanie ścisłych więzi z bratnimi stowarzyszeniami żołnierskimi i organizacjami społecznymi. W celu popularyzacji obronności państwa oraz problematyki środowiska byłych żołnierzy zawodowych Zarząd Główny Związku wydaje publikacje i czasopisma związkowe, najważniejsze z nich to miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz „Kalendarz Weterana i Rezerwisty”. Uczestnicząc aktywnie w zachodzących w Polsce przemianach ustrojowych Związek był głównym inicjatorem i organizatorem powołania Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która reprezentuje obecnie polskie stowarzyszenia żołnierzy rezerwy w Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) afiliowanej przy NATO. Działalność Związku realizują społecznie jego członkowie.

Źródło: inf. własna, ZŻWP