Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 27: Minilateralizm – na przykładzie aktywności Polski w Grupie Wyszehradzkiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.11.2013

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 27: Minilateralizm – na przykładzie aktywności Polski w Grupie Wyszehradzkiej

 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz


Rada Programowa: dr Zbigniew Włosowicz (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz),
Czesław Juźwik, dr Krzysztof Liedel, Jarosław Padzik, Paweł Pietrzak


Redaktor Naczelny: dr Zbigniew Włosowicz
Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Ajnenkiel


Zespół redakcyjny: Monika Biernat (sekretarz), Michał Grzelak,
Kamil Sobczyk, Janusz Tomaszewski


Tłumaczenie: Aneta Wiśniewska


Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63
E-mail: redakcja@bbn.gov.pl

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

Numer ISSN 1896-4923

Nakład 1000 sztuk

Zasady publikowania artykułów w kwartalniku dostępne są na stronie 126 oraz na stronie internetowejBBN.

Zasady recenzowania zostały zamieszczone na stronie 127 oraz na stronie internetowej BBN.

Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną.

Artykuły przekazano do druku w październiku 2013 r.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl