Potrzebny Narodowy Program Bezzałogowców - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

20.03.2014

Potrzebny Narodowy Program Bezzałogowców

20 marca br. minister Stanisław Koziej poinformował, że Prezydent RP Bronisław Komorowski polecił Biuru Bezpieczeństwa Narodowego podjęcie prac nad opracowaniem koncepcji Narodowego Programu Bezzałogowców.

Według szefa BBN Polska stoi przed wielką szansą na to, aby w skali międzynarodowej stać się wiodącym producentem systemów bezzałogowych. Ten innowacyjny kierunek stwarza także unikatową szansę skoku generacyjnego dla polskiego potencjału badawczo-produkcyjnego w sferze obronności. Zdaniem Prezydenta RP należy podjąć prace nad ustanowieniem pewnej wspólnoty myślenia i działania na polu krajowej produkcji i wykorzystania systemów bezzałogowych.

Główne tezy dotyczące Narodowego Programu Bezzałogowców szef BBN przedstawił podczas konferencji poświęconej polskiemu potencjałowi naukowo-technicznemu w obszarze systemów bezzałogowych, jaka została zorganizowaną przez Fundację „Instytut Mikromakro” w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

1.

Bezzałogowce należą do najbardziej perspektywicznych systemów zapewniania bezpieczeństwa, w tym systemów obronnych i ochronnych. Dlatego też ich wykorzystywanie oraz rozwój musi stać się jednym z priorytetów modernizacyjnych. Znajdują one także coraz powszechniejsze zastosowanie w pozostałych gałęziach gospodarki, a także wielu sferach życia publicznego i prywatnego.

Za wykorzystywaniem bezzałogowców przemawia ich skuteczność, wydajność, a także względy ekonomiczne. W siłach zbrojnych bezzałogowce należą do najbardziej perspektywicznych zinformatyzowanych systemów walki i wsparcia. Polska armia już uwzględnia je w swoich programach modernizacyjnych. W przyszłości ich wykorzystanie, także przez publiczne i niepubliczne służby i straże ochronne odbywać się będzie na jeszcze większą skalę. Czeka nas ponadto coraz szersze komercyjne zapotrzebowanie na bezzałogowce. Grono użytkowników takich systemów, a także liczba ich zastosowań stale się powiększa.

2.

Przy wykorzystaniu bezzałogowców w obszarze bezpieczeństwa, kluczową sprawą są własne informatyczne systemy kierowania i zarządzania nimi - „panowanie kryptograficzne”. Bez tego nie można w pełni polegać na używanym wyposażeniu. To jeden z najważniejszych argumentów na rzecz ustanowienia własnego, narodowego programu ich produkcji.

Bezzałogowce to w istocie przede wszystkim technologia informatyczna. Nie można dopuścić do tego, aby Polska wykorzystując je w obszarze bezpieczeństwa nie posiadała do nich własnych kodów źródłowych. Dlatego, aby mieć bezpilotowce we władaniu operacyjnym muszą być one krajowej produkcji. Inaczej staniemy się ubezwłasnowolnieni w dysponowaniu takim sprzętem. To w istocie rzeczy przesądza o konieczności rozwijania własnej produkcji. W tym przypadku zakupy zagraniczne obarczone są zbyt dużym ryzykiem, aby na nich opierać wyposażanie polskich sił i struktur bezpieczeństwa narodowego.

3.

Polska nauka oraz przemysł dysponują obiecującym potencjałem kadrowym oraz technicznym, stwarzającym szanse, aby w perspektywie dekady projektować i produkować pełną gamę bezzałogowców różnych klas i typów. To też obszar dla dynamicznego rozwoju innowacyjności w polskiej gospodarce i polskim bezpieczeństwie.

Przy wykorzystaniu tych szans Polska może znaleźć się w europejskiej czołówce państw-producentów bezzałogowców. Polskie firmy oraz ośrodki badawcze mogą już dziś poszczycić się wieloma wyjątkowymi w skali światowej rozwiązaniami. Polskę stać na to, aby projektować i produkować własne bezzałogowe, co nie wyklucza oczywiście współpracy z producentami międzynarodowymi, np. w ramach europejskiego programu bezzałogowców.

4.

Niezbędne dla uruchomienia inicjatywy Narodowego Programu Bezpilotowców jest zainteresowanie oraz współdziałanie trzech typów podmiotów: użytkowników, określających potrzeby; potencjału naukowego dla projektowania narodowych rozwiązań; potencjału produkcyjnego realizującego potrzebne projekty.

Należy zespolić wysiłki tych środowisk, dążąc do uzyskania efektu synergii. Tylko w ten sposób można podjąć się realizacji tego ważnego i złożonego problemu. Doprowadzi to do wzmocnienia naszego systemu bezpieczeństwa, krajowej produkcji bardzo perspektywicznymi środkami, jakimi są bazzałogowce. Taki kierunek działania stwarza także unikatową szansę skoku generacyjnego dla polskiego potencjału badawczo-produkcyjnego w sferze obronności. Nie wolno jej zmarnować. Bezzałogowce mogą być wizytówką narodowego potencjału obronnego.

***