Uroczystość wręczenia aktów powołań do Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.07.2014

Uroczystość wręczenia aktów powołań do Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

We wtorek 8 lipca br. szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wręczył akty powołań do Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, w obecności szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja oraz ministra Roberta Kupieckiego, Podsekretarza Stanu w MON.

Na kolejną kadencję do Kapituły powołani zostali: mł. chor. Zbigniew Siekierski (Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.), ppłk Adam Wiak (Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od 8 maja 2007 r.), mjr Adam Zbigniew K. (Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.), kpt. Tomasz Paweł Nowicki (Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.), sierż. Łukasz Paweł S. (Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.).

Kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego oraz członkowie Kapituły są powoływani na pięć lat przez Prezydenta RP spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego.  

Kanclerzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego jest gen. bryg. Andrzej Reudowicz - Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od 5 maja 2011 r. Generał Reudowicz jest drugim Kanclerzem Kapituły OKW. Pierwszym śp. gen. broni Bronisław Kwiatkowski, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Pozostałym członkom Kapituły OKW okres kadencji wygasł z dniem 31 marca 2014 r.

W uroczystości wręczenia aktów uczestniczyli również: gen. broni Mieczysław Gocuł – Szef SG WP; gen. broni pil. Lech Majewski – Dowódca Generalny RSZ; gen. dyw. Mirosław Rozmus – Komendant Główny ŻW; gen. dyw. (r.) Andrzej Wasilewski – Dyrektor Departamentu Kadr MON; gen. bryg. Grzegorz Duda – Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ; płk Andrzej Śmietana – Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa i płk Jerzy Gutowski – Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.
 
Po ceremonii wręczenia aktów, Kanclerz i nowo powołani członkowie Orderu udali się na pierwsze posiedzenie we własnym gronie w celu dokonania wyboru Zastępcy Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły Orderu.

***

Kapituła stoi na czele Orderu Krzyża Wojskowego i strzeże honoru orderu. W jej skład wchodzi Kanclerz OKW oraz pięciu członków. Pierwszy skład powołuje Prezydent RP. Członkami Kapituły mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

  1. Opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi.
  2. Może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.
  3. Zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu.
  4. Może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.

Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały: o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku lub stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu. Wnioski niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa nie są uwzględniane. Przed wydaniem ostatecznej opinii Kapituła może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Może również zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.
 
Order Krzyża Wojskowego został ustanowiony w roku 2006 r. Jest nadawany w czasie pokoju za zasługi bojowe w walce z zagrożeniem - również Polski i światowym terroryzmem - w myśl tradycyjnej polskiej dewizy „za wolność naszą i waszą”. Order Krzyża Wojskowego jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu zarówno w kraju, jak i podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju. Order posiada trzy klasy: Klasa I – Krzyż Wielki; Klasa II – Krzyż Komandorski; Klasa III – Krzyż Kawalerski.