Przedłużenia okresu użycia PKW w Republice Środkowoafrykańskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.10.2014

Przedłużenia okresu użycia PKW w Republice Środkowoafrykańskiej

24 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał postanowienie dotyczące przedłużenia okresu użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2014 r. Liczebność kontyngentu wyniesie do 50 żołnierzy i pracowników wojska.

Operacja wojskowa Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwana dalej „EUFOR RCA”, została podjęta na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2134 (2014) z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2014/73/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. (Dz. U. UE. L.2014.40.59).

EUFOR RCA jest prowadzona w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Głównym jej celem jest przyczynianie się do zapewnienia bezpiecznego i stabilnego środowiska, aby następnie przekazać odpowiedzialność za implementację tego zadania „misji wsparcia w Republice Środkowoafrykańskiej pod dowództwem sił afrykańskich”, zwanej dalej „MISCA”[1] lub Wielowymiarowej Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej, zwanej dalej „MINUSCA”.

Mając na względzie sytuację w rejonie misji, zakłada się przekazanie odpowiedzialności operacji MINUSCA, która została utworzona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2149 (2014) z dnia 10 kwietnia 2014 r. na wstępny okres jednego roku. Przygotowania do jej uruchomienia już trwają. Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2149 (2014) MINUSCA do dnia 15 września br. powinna przejąć zadania operacji MISCA. Rezolucja zawiera także dalszy mandat dla sił Republiki Francuskiej prowadzących w Republice Środkowoafrykańskiej operację SANGARIS.

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2134 (2014) z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2014/73/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. mandat operacji EUFOR RCA został określony na okres od 4 do 6 miesięcy od osiągnięcia przez nią pełnej gotowości operacyjnej. Pełna gotowość operacyjna została zadeklarowana w dniu 15 czerwca 2014 r. Stąd mandat operacji EUFOR RCA powinien obowiązywać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r.

Operacja Unii Europejskiej jest prowadzona w rejonie Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej w ścisłej współpracy z władzami Republiki Środkowoafrykańskiej, z Unią Afrykańską, Organizacją Narodów Zjednoczonych i Republiką Francuską, ma zapewnić komplementarność działań w przywróceniu stabilnej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej.

Do głównych zadań EUFOR RCA należy: osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa w rejonie działania, w szczególności w dystryktach 3 i 5 stolicy kraju Bangi; zwiększenie swobody działania sił działających w operacjach: MISCA, MINUSCA i SANGARIS; stworzenie warunków do spokojnego rozmieszczenia planowanej operacji MINUSCA; wsparcie operacji MISCA i MINUSCA w wykonywaniu ich zadań; zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w rejonie operacji; stworzenie warunków do niesienia pomocy humanitarnej.

Polski Kontyngent Wojskowy będzie nadal liczył do 50 żołnierzy i pracowników wojska. Zasadniczym komponentem Polskiego Kontyngentu Wojskowego pozostanie pododdział żandarmerii wojskowej, realizujący zadania w ramach zintegrowanej formacji Europejskich Sił Żandarmerii.

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego należeć będzie prowadzenie działań o charakterze policyjnym, patrolowanie rejonu odpowiedzialności, wsparcie lokalnych sił bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu zamieszkom oraz prowadzenie dochodzeń.

PKW pozostanie operacyjnie podporządkowany dowódcy operacji Unii Europejskiej EUFOR RCA. Pod względem kierowania narodowego będzie podlegać Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Planowane wydatki związane z użyciem PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej w roku 2014 wyniosą około 10 mln zł. Przedłużenie w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r. użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego nie będzie skutkowało zwiększeniem planowanych wydatków. Wynika to z faktu, iż wobec opóźnień w rozmieszczeniu całej operacji EUFOR RCA, Polski Kontyngent Wojskowy został przemieszczony do rejonu operacji w okresie od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 2 lipca 2014 r., a nie jak pierwotnie planowano od dnia 1 maja 2014 r. Źródłem finansowania jest budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.

[1]) Misja MISCA (fr. Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite Africaine) w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych jest także określana skrótem AFISM-CAR (African-led International Support Mission in the Central African Republic).