Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami proobronnymi - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.11.2014

Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami proobronnymi

Utworzenie odrębnych formacji przy jednostkach wojskowych, dostosowanie ich struktur i wyposażenia do lokalnych potrzeb oraz skierowanie oferty przede wszystkim do osób, które zakończyły służbę wojskową – to jedne z głównych założeń koncepcji reformy Narodowych Sił Rezerwowych, zaprezentowanych przez szefa BBN podczas kolejnego spotkania z przedstawicielami organizacji proobronnych, 4 listopada br.

Funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych, będących jednym z elementów strategicznej odporności kraju na ewentualną agresję jest wskazywane przez Prezydenta RP, jako obszar wymagający zasadniczych zmian. Nad konkretnymi rozwiązaniami pracuje wspólnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem spotkania z organizacjami pozarządowymi, było zapoznanie ich głównymi kierunkami prac. W ramach nich przewiduje się m.in. różne formy współpracy stowarzyszeń proobronnych ze strukturami NSR czy realizację przez nie części zadań związanych z przygotowaniem obronnym społeczeństwa.

 

Ogólne założenia koncepcja reformy
Narodowych Sił Rezerwowych zaprezentowane przez szefa BBN

 

STRATEGICZNE ZADANIE OPERACYJNE

 • Lokalne wspieranie działania wojsk operacyjnych i innych służb państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa terytorialnego.
 • Uczestniczenie w działaniach nieregularnych na terytorium opanowanym przez przeciwnika.

STRATEGICZNE ZADANIA PREPARACYJNE  (REFORMA)

 • Utworzenie odrębnych formacji przy jednostkach wojskowych, przewidzianych w operacyjne podporządkowanie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych („Wojsko wojewodów”).
 • Oferta adresowana do rezerwistów – po zakończeniu służby zawodowej (służba post-zawodowa).
 • Zróżnicowane (lokalnie) struktury i wyposażenie.

ZAŁOŻENIA NOWEJ KONCEPCJI NSR

 • Do rozważenia zmiana nazwy NSR (Armia Krajowa, Gwardia Narodowa, inne…)
 • Wojewódzkie/terenowe oddziały NSR istniejące zalążkowo na stałe na bazie organizacyjno-infrastrukturalnej wojska w każdym województwie. Podległe pod WSzW.
 • W czasie pokoju NSR prowadzą cykliczne szkolenie i utrzymują gotowość do szybkiego rozwinięcia kryzysowego lub mobilizacyjnego na czas zagrożenia lub wojny. Współpracują z organizacjami proobronnymi.
 • Realizują zadania komplementarne z zadaniami operacyjnymi wojewody w zakresie bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.
 • Ich struktura dostosowana jest do lokalnych potrzeb, wynikających z operacyjnych planów funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia i wojny, jednolita na czas pokoju, kryzysu i wojny.
 • Liczebność NSR: etat pokojowy/kryzysowy 10 tys. w 16 wojewódzkich/terenowych oddziałach, na czas wojny rozwijane mobilizacyjnie do wielkości potrzebnych zgodnie z planami operacyjnymi.
 • Obecnie NSR składa się z żołnierzy niezawodowych na etacie żołnierzy zawodowych. Należy przywrócić zawodowy charakter wojska, wyodrębniając NSR. Stanowiska przeznaczone docelowo dla terenowych oddziałów NSR należałoby wyłączyć z etatów jednostek wojskowych.
 • Powstałe wakaty można uzupełnić w pierwszej kolejności chętnymi żołnierzami NSR, powołując ich do służby zawodowej.
 • Proces uzupełnienia „uwolnionych” etatów żołnierzami zawodowymi należy prowadzić stopniowo (kwestia stabilności obsady etatowej oraz zachowania gotowości bojowej).
 • Powinno się rozważyć zaprojektowanie nowych, atrakcyjnych form zastąpienia służby „przed-zawodowej”, jaką de facto oferowały NSR:
  • Stworzenie różnych form możliwości dobrowolnego przeszkolenia wojskowego oraz zdobywania certyfikowanych kwalifikacji (np. z zakresu ratownictwa) – bez powoływania do służby – w tym na potrzeby rezerw mobilizacyjnych;
  • Szersze, zintegrowane włączenie proobronnych organizacji pozarządowych w przygotowania obronne młodzieży (koordynacja działań, standaryzacja kwalifikacji, pomoc szkoleniowa wojska, dostęp do broni, wsparcie sprzętowe i finansowe).

Minister Stanisław Koziej zapowiedział także organizację kolejnego spotkania w formule Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, które będzie chciał poświęcić przede wszystkim zadaniom, jakie organizacji proobronne mogłyby pełnić na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i obronności. Podczas spotkania przedstawiony zostanie katalog zadań, które mogłyby realizować organizacje proobronne. Szef BBN zaznaczył także, że będzie liczył na przedstawienie przez poszczególne organizacje ich propozycji.